itretisektor | TS: Otvorená výzva - dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Otvorená výzva - dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl

Začiatkom decembra 2014 sme informovali prostredníctvom Tlačovej agentúry centrálneho portálu itretisektor.sk o zámere Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo”) finančne podporiť rozširovanie kapacít materských škôl, za účelom dosiahnutia 95 % zaškolenosti detí vo veku 3 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní na materských školách do roku 2020.1

Na tento účel, Ministerstvo prostredníctvom výzvy2 vyčlenilo zo svojho rozpočtu na rok 2015 finančné prostriedky na podporu projektov prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a zariadení školského stravovania pri týchto materských školách. Na zvýšenie nedostatočnej kapacity materských škôl by tak celkovo malo ísť 9, 5 milióna eur, pričom tieto finančné prostriedky budú poskytované Ministerstvom formou dotácie. Pritom najnižšia výška dotácie určená pre jedného žiadateľa na jednu triedu vrátane vybavenia bude predstavovať sumu 15 tisíc eur a najvyššia až 100 tisíc eur.

Kapacity materských škôl sa budú na základe Výzvy rozširovať nasledovnými formami:

a.    prístavba materských škôl formou modulov,

b.    prístavba materských škôl formou nadstavby,

c.    výstavba nových materských škôl formou modulov,

d.    rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl (prednostne priestorov, ktoré sa využívali alebo v súčasnosti využívajú na výchovno-vzdelávaciu činnosť).

O dotáciu na rozšírenie kapacít materských škôl sa môžu uchádzať len obce, ktoré pred vyhlásením výzvy nečerpali finančné prostriedky na rozšírenie kapacít materskej školy z prostriedkov Európskej únie, na objekt ktorý je predmetom žiadosti o dotáciu.

Na základe bodu č. 7 Výzvy, oprávnený žiadateľ môže predložiť žiadosť písomne na formulári s názvom „Žiadosť“ spolu s ďalšími prílohami najneskôr do stredy, 25. februára 2015 do 24.00 hod (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

sekcia regionálneho školstva,

Stromová 1

831 30 Bratislava

S označením na obálke: „Kapacity MŠ“

Podrobnejšie informácie o Výzve môžete nájsť TU.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, 27.01.2015


1 Viac o dôvode rozširovania kapacít materských škôl si môžete prečítať TU.

2 Celý názov je výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015 (ďalej len „Výzva”).< Späť