itretisektor | TS: Návrh zmeny pravidiel na poskytovanie dotácií na protidrogové aktivity
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Návrh zmeny pravidiel na poskytovanie dotácií na protidrogové aktivity

Dňa 26.02.2015 Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky odobril a odporučil schváliť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej aj „novela a Ministerstvo zdravotníctva SR“), ktorého hlavným účelom je rozšíriť poskytovanie dotácií aj na účely podpory protidrogových aktivít. Platný zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR totižto danú oblasť nedefinoval. V roku 2012 prešla agenda protidrogovej politiky pod pôsobnosť Ministerstva zdravotníctva SR, predtým patrila pod Úrad vlády SR.

Predkladaný návrh novely taktiež taxatívne ustanovuje oblasti a činnosti, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na účely podpory protidrogových aktivít.

Podľa návrhu novely zákona sa budú podporovať napríklad prevencia drogovej závislosti, liečba drogovo závislých osôb poprípade ich resocializácia, vzdelávacie aktivity, stavebné úpravy zariadení určených na liečbu drogovo závislých osôb, monitoring drogovej situácie či nákupy materiálneho a technického vybavenia. Čo sa týka spôsobu financovania, ten bude Ministerstvo zdravotníctva SR poskytovať do výšky 95 % a zvyšných 5 % si bude musieť žiadateľ zabezpečiť sám.

Ďalej novela upravuje podmienky poskytovania dotácií. Jednou z hlavných podmienok na poskytnutie dotácie je povinnosť zriadenia si osobitného účtu v banke, ktorým by mala byť zabezpečená väčšia transparentnosť jej čerpania. Ako dôvod Ministerstvo zdravotníctva SR uvádza, že „v prípade poukázania dotácie na bežný účet, na ktorom sú vedené aj finančné prostriedky z iných zdrojov, nie je možné metódami kontrolnej činnosti preukázať, či vznikli, resp. nevznikli výnosy v súvislosti s uložením dotácie, resp. či kontrolovaný subjekt dodržal, alebo nedodržal povinnosť prijímateľa určenú v zmluve o poskytnutí dotácie.“

V prípade kritérií na vyhodnocovanie žiadostí Ministerstvo zdravotníctva SR navrhuje ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis v záujme väčšej transparentnosti. Súčasne sa navrhuje upraviť vykonávacím predpisom aj postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Orgánom vyhodnocovania žiadosti v oblasti vedy a vývoja bude Vedecká rada ministerstva zdravotníctva SR.

Celé znenie návrhu zákona môžete nájsť TU.


Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

Spracovala: Bc. Monika Širilová, 27.02.2015 

 


< Späť