itretisektor | TS: Spolupráca neziskového sektora s Verejným ochrancom práv

TS: Spolupráca neziskového sektora s Verejným ochrancom práv

Dňa 24. februára 2015 sa konalo pracovné stretnutie Verejnej ochrankyne práv, Jany Dubovcovej (ďalej len „Verejná ochrankyňa“) a zástupcov mimovládnych organizácií. Na pracovnom stretnutí ochrankyňa uviedla návrhy svojich priorít na rok 2015 a otvorila otázku spolupráce tretieho sektora s kanceláriou.

Stretnutie Verejná ochrankyňa práv zamerala na tri priority, a to postup cudzineckej polície pri vybavovaní žiadateľov, získavanie informovaného súhlasu od rodičov žiakov základných škôl a dostupnosť predškolského vzdelávania so zameraním na prax umiestňovania detí do konkrétneho zariadenia.

Pozvánka bola určená najmä tým mimovládnym organizáciám, ktoré sa vo svojej činnosti venujú témam priorít verejnej ochrankyne práv na tento rok. Zástupcovia a zástupkyne tretieho sektora vyjadrili podporu prioritám verejnej ochrankyne práv a aj vôľu spolupracovať pri ich realizácii.

Ďalšou oblasťou, v ktorej sa Verejná ochrankyňa práv dotýka neziskového sektora je terénna sociálna práca. Podľa jej názoru by túto problematiku mal riešiť prioritne štát, a nie mimovládne organizácie. Vo svojom prejave neopomenula ani absenciu zákona o terénnej sociálnej práci v slovenskej legislatíve.

V správe verejného ochrancu práv za minulý rok opätovne zdôraznila fakt, že rómske deti nemajú byť v školách segregované. Učiť sa majú spolu s ostanými. Deti s osobitnými potrebami by mali podľa názoru ochrankyne okrem iného bezplatne užívať potrebné učebné pomôcky. Podľa názoru ochrankyne nejde o to, aby sa prestali porušovať ľudské práva, ale o to, aby týmto deťom boli poskytnuté lepšie šance do života.


Zdroj: www.vop.gov.sk, TASR

Spracovala: Michaela Uhrinová, dňa 5.3. 2015

 


< Späť