itretisektor | TS: Nové priestory materských škôl budú k dispozícii už v septembri 2015
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Nové priestory materských škôl budú k dispozícii už v septembri 2015

Koncom januára 2015 sme informovali o otvorenej výzve Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) zameranej na poskytnutie dotácie zriaďovateľom materských škôl za účelom rozšírenia kapacít týchto škôl.

Na túto výzvu zareagovali zriaďovatelia materských škôl s veľkým záujmom. Z celkového počtu žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov bolo najviac podaných v Žilinskom kraji, za ním nasledoval Prešovský kraj a Košický kraj. Najmenší záujem o rozširovanie priestorov materských škôl bol v Trnavskom kraji.

Zriaďovatelia z ponúkaných možností v najväčšej miere uprednostňovali rekonštrukciu priestorov. Záujem prejavili taktiež ohľadom rozšírenia priestorov prostredníctvom nadstavby a taktiež bola úspešná aj navrhovaná novinka v podobe prístavby formou modulov.

Podľa rezortu Ministerstva nové priestory budú k dispozícii už v septembri 2015. V zásade platí, že kolaudácia nových priestorov musí byť uskutočnená najneskôr v decembri 2016.

Po zosumarizovaní a spárovaní všetkých žiadostí v ich printovej, ako aj elektronickej forme bude ministrom menovaná komisia, ktorej úlohou bude žiadosti vyhodnocovať. Spôsob a dĺžka jej práce bude závisieť od komplexnosti žiadostí, ako aj nutnosti dopĺňania potrebných údajov, resp. dokumentov zo strany zriaďovateľov, na ktoré ich môže Ministerstvo vyzvať.

S úspešnými uchádzačmi, ktorých žiadosti hodnotiaca komisia schváli, budú uzatvorené zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Následne Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle všetky potrebné informácie, ktoré mu vyplývajú z legislatívy. Sú nimi žiadatelia, ktorým bola dotácia schválená, ale aj tí žiadatelia, ktorým nebola schválená či zoznam členov komisie. Finančné prostriedky budú poskytnuté úspešným žiadateľom bezodkladne po podpise zmluvy.


Zdroj: www.minedu.sk

Spracovala: Bc. Michaela Uhrinová, dňa 11.03.2015


< Späť