itretisektor | TS: Nastanú zmeny pri voľbe riaditeľov školy alebo školských zariadení?

TS: Nastanú zmeny pri voľbe riaditeľov školy alebo školských zariadení?

Podľa návrhu novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Návrh novely“)by mohli zriaďovatelia odmietnuť kandidáta na riaditeľa, ktorého navrhne rada školy.

Posilnenie kompetencií miest a obcí pri voľbe riaditeľov školy alebo školských zariadení sa nepozdáva iniciátorom hromadnej pripomienky (ďalej len „Iniciátori“) . Podľa nich ide o neodôvodnený a neprijateľný zásah do právomocí školskej samosprávy. Zmeny zavádza Návrh novely, ktorý je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Podľa Návrhu novely by mohli zriaďovatelia odmietnuť kandidáta na riaditeľa, ktorého navrhne rada školy. V zmysle súčasne platného zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve riaditeľa vyberá rada školy na základe výberového konania, pričom návrh rady školy je pre zriaďovateľa školy záväzný.

Iniciátori nesúhlasia s predloženým návrhom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „Ministerstvo“) a považujú ho za vecne neodôvodnený a neprijateľný zásah do právomocí školskej samosprávy. Hromadnú pripomienku doteraz na internetovom portáli changenet.sk podporilo vyše 400 ľudí. Ministerstvo chce podľa nich pripraviť rady škôl o rozhodujúce slovo pri rozhodovaní o riaditeľoch škôl. Iniciátori sú presvedčení, že zákon by mal rešpektovať špecifické postavenie a úlohy škôl a neobmedzovať ich samosprávu. Návrh novely zákona označili za nesprávny aj Nové školské odbory či Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Naopak, Novelu zákona podporuje Združenie miest a obcí Slovenska. V zmysle vyjadrení jeho predsedu sú obce a mestá zodpovedné za školy a školské zariadenia vo svojej pôsobnosti. V zmysle zásady, kto zodpovedá, ten musí aj riadiť a musí mať na to zodpovedajúce nástroje, teda i možnosť ovplyvňovať vymenovanie riaditeľa školy a školského zariadenia.


Zdroj:   TASR

Spracovala: Michaela Uhrinová,  dňa 24.3. 2015


< Späť