itretisektor | TS: Ministerstvo zdravotníctva SR prispeje na protidrogové aktivity

TS: Ministerstvo zdravotníctva SR prispeje na protidrogové aktivity

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) finančne prispeje na podporu protidrogových projektov na základe §2 ods. 1 písm. d) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v platnom znení („ďalej len „Zákon o dotáciách“) a v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020. Celkovo pôjde o sume vo výške 515.000,- eur.

Cieľom tejto dotácie je podporiť programy, aktivity, inovatívne prístupy a tiež snaha zachovať aktivity v protidrogovej oblasti, ktoré sa majú zaoberať prevenciou a liečbou drogových závislostí či resocializáciou drogovo závislých osôb.

Žiadateľom o dotáciu môže byť fyzická alebo právnická osoba, t.j. aj neziskové organizácie, ktoré spĺňajú kritéria uvedené v Oznámení k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015.

Záujemcovia môžu Ministerstvu predkladať svoje žiadosti  do 20. mája 2015. Maximálna výška dotácie je 50.000,- eur, minimálna 5000,- eur. Ministerstvo by malo vyhodnotiť žiadosti najneskôr do 31. júla 2015. Úspešný žiadateľ musí na projekt prispieť najmenej piatimi percentami zo schválenej sumy dotácie.

Žiadosť sa podáva v súlade s § 4 ods. 5 Zákona o dotáciách písomne; formulár žiadosti v elektronickej podobe je uvedený v prílohách č. 2 až 4 tohto oznámenia. Prílohy k žiadosti podľa § 4 ods. 6 Zákona o dotáciách musia byť predložené vo forme originálu alebo úradne overenej kópie nie staršej ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu (§5 ods. 3 zákona o dotáciách).

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi po predložení žiadosti a dokladov pri splnení podmienok podľa Zákona o dotáciách:

  1. doklad o zriadení alebo založení žiadateľa,
  2. výpis z obchodného registra alebo obdobného registra, ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do takéhoto registra, nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,
  3. výpis zo živnostenského registra alebo obdobného registra, ak ide o žiadateľa, ktorým je samostatne zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri, alebo v obdobnom registri osvedčujúcom oprávnenie na vykonávanie činnosti,
  4. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľom fyzická osoba,
  5. čestné vyhlásenie, že žiadateľ nezískal príspevok zo štrukturálnych fondov a ani z iných verejných zdrojov na aktivitu, na ktorú žiada dotáciu 

Celé znenie Oznámenia k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015 môžete nájsť TU.


Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Spracovala: Michaela Uhrinová, dňa 24. 3. 2015


< Späť