itretisektor | TS: Tlačová beseda k pripravovanému novému zákonu o športe

TS: Tlačová beseda k pripravovanému novému zákonu o športe

Dňa 31.03.2015 sa v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnila tlačová beseda k pripravovanému novému zákonu o športe, ktorého ambíciou je zvýšiť transparentnosť používania peňazí, ktoré idú na šport. Tomu by mal slúžiť práve informačný systém športu ako verejný nástroj kontroly, ktorý má zabezpečiť napr.: informovanosť jednotlivých členov zväzov o otázkach, ktoré im vyplývajú z činnosti v teréne.

V tejto súvislosti boli na tlačovej besede spomenuté aj športové zväzy, ktorým aj napriek priznaniu väčšej autonómie, pribudnú nové povinnosti. Po novom tak zväzy budú povinné zverejňovať svojho štatutára, zverejňovať do desiatich dní zápisnice z rokovaní orgánov zväzu či zvolať členskú schôdzu najmenej raz za rok. Zákon o športe počíta aj s novou funkciou kontrolóra zväzu ako orgánu kontroly a prevencie. Podstatou jeho kontrolnej činnosti bude upozorňovať orgány športového zväzu na závažné nedostatky a pochybenia v činnosti zväzu, ktorých právnym následkom by mohlo byť pozastavenie alebo zákaz financovania športového zväzu z verejných zdrojov.

V rámci tlačovej besedy bola spomenutá aj novinka v podobe zriadenia stáleho súdu pre šport. Momentálne je však táto téma ešte stále otvorená. Zároveň sa hovorilo aj o zriadení jedného účtu, tzv. fondu pre šport, ktorý by mal slúžiť práve na transparentné prerozdeľovanie prostriedkov medzi jednotlivé športové zväzy. Zabezpečeniu rovnováhy prerozdeľovania financií by mal  napomôcť vzorec, ktorý bude zohľadňovať prvky ako vrcholový šport, medaily, úspechy či početnosť základne v rámci masového športu.

Plánovaná účinnosť nového zákona o športe je od 1. januára 2016. V súčasnosti je dokončené hrubé paragrafové znenie nefinančnej časti zákona o športe. Nasledovať bude finančná časť, v rámci ktorej sú vystavané otázky ako napr.: nájsť dodatočné zdroje na financovanie športu z verejných zdrojov, či ako vytvoriť transparentné prostredie, tak, aby aj súkromný sektor mohol podporovať šport.

O ďalších plánovaných stretnutiach k pripravovanému návrhu zákona budeme priebežne informovať.


Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, dňa 01.04.2015


< Späť