itretisektor | TS: Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k zrušeniu minimálnych počtov žiakov v triedach základnej školy

TS: Stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k zrušeniu minimálnych počtov žiakov v triedach základnej školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) reaguje na podnety občanov, starostov obcí a riaditeľov základných škôl vo veci týkajúcej sa podpory zachovania malo-triednych základných škôl a zrušenia minimálnych počtov žiakov v triedach základnej školy stanovených v zákone č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení (ďalej len „Školský zákon“) nasledovným stanoviskom:

„Od 1. septembra 2015 nadobudne účinnosť ustanovenie § 29 ods. 8 a 16 Školského zákona, ktorými sa stanovujú minimálne počty žiakov v triede základnej školy a osobitné prípady, v ktorých zriaďovateľ základnej školy môže určiť nižší počet žiakov v triede, ako je stanovený minimálny počet žiakov v triede.

Za osobitné prípady sa považuje:

  1. znížená dostupnosť žiakov do školy, pričom ide o dĺžku dopravnej cesty vlakom alebo autobusom z miesta trvalého pobytu žiaka dlhšiu ako 6 kilometrov,
  2. vzdelávanie žiakov v jazyku národnostnej menšiny, ak v okruhu 6 kilometrov od miesta trvalého pobytu žiaka nie je žiadna iná základná škola s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny,
  3. vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak je z celkového počtu žiakov školy viac ako 80 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,
  4. ďalšie prípady hodné osobitného zreteľa. 

Za prípad hodný osobitného zreteľa sa považuje aj rozhodnutie zriaďovateľa základnej školy dofinancovať školu v prípade nedostatku finančných prostriedkov z vlastných zdrojov. V takom prípade môže zriaďovateľ prevádzkovať základnú školu s nižším počtom žiakov v triede.

Stanovené minimálne počty žiakov v triede sa podľa § 161e Školského zákona budú v školskom roku 2015/2016 vzťahovať na triedy prvého ročníka, spojené triedy prvého stupňa základnej školy a triedy piateho ročníka základnej školy.

Minimálne počty žiakov v triedach boli ustanovené aj v predchádzajúcom období, a to pred prijatím nového školského zákona. V súčasnosti nastavené minimálne počty žiakov v triedach základnej školy sú ustanovené v školskom zákone na rovnakej úrovni ako pred rokom 2008 alebo na nižšej úrovni.“

Dňa 15. apríla 2015 bol na 156. schôdzi vlády Slovenskej republiky schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Školský zákon, ktorého zmyslom je umožniť (tak ako to platilo do roku 2013) spájanie žiakov z viacerých ročníkov do jednej triedy v malotriedkach.

Ministerstvo chce touto navrhovanou zmenou odstrániť problém v málotriednych základných školách, aby im z dôvodu výraznejšieho poklesu žiakov na prvom stupni nehrozil ich zánik.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, dňa 29.05.2015


1 Viac o dopade novely školského zákona na školy alebo školské zariadenia a ich zriaďovateľov si môžete prečítať TU. 


< Späť