itretisektor | TANS: Ako je to s dobrovoľníctvom na Slovensku? Opýtali sme sa dobrovoľníckej organizácie CARDO

TANS: Ako je to s dobrovoľníctvom na Slovensku? Opýtali sme sa dobrovoľníckej organizácie CARDO

V decembri uplynú štyri roky, odkedy nadobudol účinnosť zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve. Pri tejto príležitosti sa Tlačová agentúra neziskového sektora rozhodla osloviť CARDO - Národné dobrovoľnícke centrum ako organizáciu zastrešujúcu dobrovoľnícke aktivity, a tiež na základe ich predošlých skúseností, so žiadosťou o reakciu na súčasný stav fungovania dobrovoľníctva na Slovensku. Pán Matúš Jakub, projektový manažér CARDO, nám zodpovedal nasledujúce otázky. 

 1. V decembri uplynú presne štyri roky, odkedy nadobudol účinnosť zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení. Ako hodnotíte jeho uplatnenie v praxi? V čom vidíte najväčšie nedostatky pri jeho aplikácií?
  "Prijatie zákona o dobrovoľníctve bolo pre nás a našich partnerov spolupodieľajúcich sa na príprave tohto zákona veľkým spoločným úspechom. Od prijatia tohto zákona sa konečne zadefinovalo, čo je, a čo nie je dobrovoľníctvo. Zamedzilo sa hlavne označovaniu dobrovoľníckej činnosti ako čiernej práce. Nedostatky tohto zákona vidíme hlavne v stave, kedy tento zákon už nepodporuje priamo rozvoj komunít. Na jednej strane definuje dobrovoľnícku činnosť a dobrovoľnícke činnosti, avšak nezohľadňuje to, že s dobrovoľníkmi pracuje, aspoň v našej organizácii, koordinátor dobrovoľníkov, ktorý nie je napríklad zadefinovaný. Z nášho pohľadu by bolo potrebné do zákona zapracovať zmeny, ktoré priniesol prirodzený vývoj dobrovoľníctva. Chýbajú právne definície pojmov ako dobrovoľnícke centrum alebo virtuálne dobrovoľnícke centrum."

 2. Aké sú najväčšie prekážky, ktoré bránia občanom zapájať sa do dobrovoľníckych aktivít, resp. v čom vidíte najväčší neúspech/neochotu občanov pri nezapájaní sa do dobrovoľníckych aktivít?
  "Odpoveď na túto otázku je v podstate pokračovaním odpovede k prvej otázke. V súčasnosti chýba systematická podpora dobrovoľníctva zo strany samospráv. Zámerne vravíme samospráv, nie štátu, pretože dobrovoľníctvo by malo byť najmä o podpore a rozvoji komunít. Ako veľké negatívum vnímame takmer žiaden štandardný rámec pre financovanie aktivít pre organizácie venujúce sa dobrovoľníctvu, alebo celkovo neziskovému sektoru. Evidujeme veľa organizácií, ktoré zápasia práve s problémom financovania, aj keď ich projekty hodnotíme veľmi pozitívne a prínosné pre celú spoločnosť, je pre nich problematické zabezpečiť si pravidelné financovanie, čo bráni ich dlhodobému rozvoju a profesionalizácií."

 3. V akých spoločenských oblastiach sa najviac profiluje dobrovoľnícka aktivita?
  "Asi najväčší posun nastal vo rozvoji expertného dobrovoľníctva. Rozvoju práve tejto oblasti v ktorej vidíme veľký potenciál sme venovali veľa času a rôznych projektov. Expertné dobrovoľníctvo je dobrovoľníctvo, ktoré je smerované najmä na vekovú kategóriu 25 - 50 rokov, ktorá je pomerne slabo zastúpená vo vekovom rozložení dobrovoľníkov. Expertní dobrovoľníci sa venujú najmä odborným témam, ktoré pomáhajú profesionalizovať neziskové organizácie – práca s dobrovoľníkmi so zameraním na získavanie a udržiavanie dobrovoľníkov, to zahŕňa jednak nábor ale aj motiváciu, marketing, administrácia a projektový manažment. Rozvoj sme zaznamenali tiež v komunitných projektoch, ktoré musia mať podporu miestnej komunity a najmä samospráv a tiež od firiem."

 4. Aké sú prognózy vývoja dobrovoľníctva v podmienkach Slovenskej republiky v budúcnosti?
  "Potenciál vidíme najmä v rozvoji dobrovoľníctva v miestnych komunitách, pre ktoré bude dobrovoľníctvo súčasťou ich každodenného života. Ďalší potenciál vidíme v profesionalizácii organizácií venujúcich sa dobrovoľníctvu, avšak tieto dve oblasti a ich potenciál bude závisieť od systematickej podpory, pretože ich dlhodobý rozvoj nie je možné udržať na nadšencoch a dobrovoľníkoch, ktorí sa tejto oblasti venujú."

Tlačová agentúra neziskového sektora, Dagmara Kubíčková, 30.07.2015 


< Späť