itretisektor | TS: Pedagógovia by mali mať menej papierovania

TS: Pedagógovia by mali mať menej papierovania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) pristúpilo k možnosti vypustiť resp. zjednodušiť niektoré časti povinnej dokumentácie, ktorú museli školy povinne viesť. So začiatkom školského roka tak prichádza k výraznému odbremeneniu pedagógov od administratívnej záťaže. Ako príklad takéhoto zjednodušenia je možné deklarovať na vypracovaní školského vzdelávacieho programu školami, pričom školy, ktoré sa riadia týmto programom nemusia vypracovávať jeho osnovu.

Zníženie administratívnej záťaže prinesie so sebou aj viacero ďalších noviniek. Ako príklad je možné uviesť možnosť pedagógov viesť triednu knihu v jej elektronickej podobe či zrušenie konkrétnych tlačív, ktoré sa v školskej praxi používajú (napr.: taký návrh na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami obsahoval doteraz až deväť strán, v súčasnosti to budú len štyri listy). Pre základné školy sa zrušuje dokonca päť typov povinnej dokumentácie, ktorú museli doteraz viesť, a to prehľad o rozsahu pedagogickej činnosti pedagogických zamestnancov a odbornej činnosti odborných zamestnancov, ročný plán kontrolnej činnosti riaditeľa a zástupcov riaditeľa školy, návrh výletov, výcvikov, exkurzií a školských výletov, rokovací poriadok Pedagogickej rady a plán činnosti metodických združení a predmetových komisií.

Taktiež sa zrušila povinnosť vypracovať tlačivo o pracovnej náplni zdravotníka na školských výletoch. Hore uvedené opatrenia vznikli na základe odporúčaní pracovnej komisie, ktorú viedol riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky. Ministerstvo chce v tzv. „debyrokratizačných“ opatreniach pokračovať, pričom v budúcnosti sa chce zamerať na rôznorodý prístup škôl pri riešení svojho vnútorného chodu ako aj na rozdiel v tom, čo od nich požadujú v rámci administratívy ich zriaďovatelia. Za týmto účelom plánuje Ministerstvo usmerňovať školy v tom, ako majú postupovať pri nastavovaní administratívnych procesov.

V súvislosti s odbremenením pedagógov od administratívnej činnosti pripravil aj Inštitút vzdelávacej politiky komentár o nadbytočnej administratívnej záťaži v školách, ktorého cieľom je podnecovať a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne témy v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu.

Celé znenie tohto komentára môžete nájsť TU.


Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient 


< Späť