itretisektor | TS: Školy, máte ešte týždeň na dodanie údajov do rezortného informačného systému

TS: Školy, máte ešte týždeň na dodanie údajov do rezortného informačného systému

Do 30.09.2015 majú školy čas na to, aby Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR dodali údaje o svojich žiakoch, pedagogických zamestnancoch a rodičoch. Doteraz tak urobila asi pätina škôl.

Rezortný informačný systém ministerstva školstva (ďalej len "RIS") sa napĺňa dátami, ktoré sa následne spárujú s Registrom fyzických osôb Ministerstva vnútra SR. RIS bude nápomocný rodičom, ktorí budú informovaní o prospechu svojich detí, či o záznamoch z centier psychologického poradenstva. Nakoľko je RIS prepojený aj s databázami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len "ÚPSVaR"), budú môcť úrady kontrolovať dochádzku detí a tak odhaliť prípadné záškoláctvo a neplnenie povinnej školskej dochádzky, za čo môže následne ÚPSVaR krátiť prídavky na deti.

RIS sa priebežne napĺňa dátami a tiež žiakom, učiteľom a rodičom prideľuje Edu ID, ktorý im zabezpečí prístup do tohto systému. Ten je snahou o automatizované prepojenie informačných systémov verejnej správy, medzi ktorými by prebiehala výmena informácií a zjednodušili by sa tak administratívne procesy.


www.minedu.sk, 24.09.2015

< Späť