itretisektor | TS: Viac ako 50 % detí z detských domovov by sa mohlo vrátiť do biologickej rodiny

TS: Viac ako 50 % detí z detských domovov by sa mohlo vrátiť do biologickej rodiny

Výskum Sociálna práca s rodinou v detskom domove, ktorým spoločnosť Úsmev ako dar v spolupráci s ústredím práce sociálnych vecí a rodiny analyzuje príčiny vyňatia detí z rodiny a možnosti ich návratu do rodiny od roku 2006, opakovane potvrdzuje fakt, že viac ako polovica z nich by sa mohla vrátiť domov, ak by sa rodine poskytla adekvátna podpora. Úsmev ako dar vidí ako jedno z riešení v posilnení rodiny a jej prirodzenej podpornej siete cez Stretnutia rodinného kruhu.

Záujem o pestúnsku starostlivosť a osvojenie na Slovensku dlhodobo klesá, jediná forma náhradného rodičovstva, ktorá sa rozvíja je náhradná osobná starostlivosť – starostlivosť o deti zo strany príbuzných a iných dieťaťu blízkych osôb. Zároveň sa neustále zvyšuje počet rodín v ohrození a počet detí v inštitúciách, čo volá po zmene filozofie práce s rodinou a po hľadaní nových zdrojov a ciest. Jedným z nich je aj model Stretnutí rodinného kruhu (SRK), ktoré spoločnosť Úsmev ako dar zaviedla na Slovensku do praxe. Vo svete ide o zaužívaný model sociálnej práce s ohrozenou rodinou, ktorého cieľom je zmobilizovať a zaktivizovať prirodzenú podpornú sieť okolo dieťaťa. Tieto stretnutia vychádzajú z predpokladu, že rodina sama najlepšie pozná svoju situáciu a možnosti, no často iba potrebuje posilnenie, potvrdenie nezastupiteľnej role v živote dieťaťa, podnet k iniciatíve a pomoc pri obnovení narušených vzťahov. „Sanácia rodín a práca so širokou rodinou dieťaťa je jediná reálna cesta k postupnému znižovaniu počtu detí v detských domovoch,“ vysvetľuje prof. Jozef Mikloško, predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Hoci zodpovednosť za riešenie problémov zostáva na rodine, dôležitú úlohu tu zohrávajú aj sociálni pracovníci a ostatní zainteresovaní profesionáli. To bolo aj ústrednou témou medzinárodnej konferencie Mosty v sociálnoprávnej ochrane 2015 - Spoločne pre rodinu II., ktorá sa konala v týchto dňoch v Častej. O svoje skúsenosti sa podelil aj priekopník tohto modelu posilnenia rodiny z Holandska, Rob Van Pagée. „Celosvetovo sa neustále potvrdzuje, že najdôležitejšou podmienkou úspechu pri práci s ohrozenými rodinami je kvalita vzťahu medzi rodinou dieťaťa a zodpovednými profesionálmi,“ prezradil Rob Van Pagée, ktorý tento štýl, model práce zaviedol v Holandsku a pomáha ich implementovať vo viacerých európskych krajinách. „Každý posun vpred je v téme sanácie rodiny kľúčový. Model Stretnutí rodinného kruhu odbremeňuje preťažených sociálnych pracovníkov od ďalekosiahlych rozhodnutí, ktoré musia často urobiť bez možnosti hlbšieho poznania fungovania rodiny.“ zdôrazňuje Mgr. Viera Miklášová, generálna riaditeľka sekcie rodiny Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Situáciu by mohli pomôcť riešiť dobre pripravení terénni sociálni pracovníci. Náklady na ročný plat takéhoto človeka sú nižšie ako náklady na starostlivosť o jedno dieťa v detskom domove za jeden rok, napriek tomu má svojho terénneho pracovníka iba 15 % rodín v kríze.

Úsmev ako dar začal pracovať s modelom Stretnutí rodinného kruhu pred 8 rokmi. Odvtedy sa mu podarilo zorganizovať Stretnutie rodinného kruhu pre 130 rodín, ich úspešnosť je viac ako 93 %.

Až 80 % úloh z plánov vypracovaných na svojom stretnutí rodinám a ich blízkym podporným osobám z komunity, susedstva, či širokej rodiny vyplynuli, pritom dokázali pokryť vlastnými silami. Zvyšných 20 % boli úlohy, ktoré boli určené zainteresovaným profesionálom. „Reakcie rodín po stretnutí bývajú veľmi pozitívne a spontánne. Stretnutia im pomáhajú uvedomiť si vlastnú hodnotu v živote dieťaťa, rodinnú spolupatričnosť, ujasniť si svoje možnosti a zároveň aj povinnosti. Najdôležitejšie však je, aby členovia širokej rodinnej siete, ako aj zainteresovaní profesionáli, dodržiavali to, na čom sa v spoločnom pláne dohodli,“ hovorí Mária Melicherčíková, koordinátorka SRK v Úsmev ako dar. Príbuzní a ľudia spätí so životom dieťaťa vytvárajú plán riešenia pre dieťa, s ktorým ich viaže spoločné puto, a preberajú zaň zodpovednosť. Dieťa tak zostáva v strede záujmu a v kontinuálnom spojení so všetkými svojimi významnými osobami aj v prípade, že je z objektívnych dôvodov odlúčenie od svojej rodiny na nejaký čas nevyhnutné. Stretnutie pripravuje a zvoláva koordinátor nezávislý od sociálneho systému, ktorý pomáha kľúčovým procesom prípravy SRK, rozšírenému kruhu okolo dieťaťa stretnúť sa v jeden čas na jednom mieste, a dosiahnuť zhodu v spoločnom pláne riešenia, no do procesu rozhodovania nezasahuje. Súčasťou modelu Stretnutí rodinného kruhu je aj hodnotiaci proces, kedy sa rodina a ďalšie kľúčové osoby v živote dieťaťa po istom čase opäť stretáva, aby spoločne vyhodnotili zrealizované kroky a načerpali inšpiráciu pre ďalšie napredovanie.

Viac informácií o fungovaní Stretnutí rodinného kruhu nájdete aj na stránke www.usmevakodar.sk


www.usmevakodar.sk, 13.11.2015


< Späť