itretisektor | TS: Elektronická hromadná žiadosť schválená
 • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

  vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Elektronická hromadná žiadosť schválená

Vláda SR na svojom 187. rokovaní schválila Návrh zabezpečenia procesu predkladania, spracovávania a vybavovania elektronických hromadných žiadostí, na príprave ktorého sa podieľali mimovládne neziskové organizácie a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Inštitút elektronickej hromadnej žiadosti (eHŽ) umožní ktorémukoľvek občanovi napísať žiadosť smerujúcu na vládu SR a uchádzať sa o jej podporu prostredníctvom Ústredného portálu verejných služieb.

Proces podávania a vybavovania eHŽ:

 1. Žiadateľ zadá svoju žiadosť do elektronického systému. Na to, aby sa žiadosťou začal zaoberať správca eHŽ (Úrad vlády SR), je žiadateľ povinný získať podporu aspoň sto ďalších občanov.
 2. V prípade, že žiadosť získala aspoň 100 podporovateľov, správca eHŽ posúdi, či žiadosť spĺňa ustanovené náležitosti, či predmet žiadosti spadá do právomoci vlády SR a či sa netýka otázok, ktoré nemôžu byť predmetom žiadosti.
 3. Ak správca eHŽ žiadosť nezamietne, elektronický systém ju sprístupní verejnosti na webovej stránke. Správca eHŽ zároveň určí na základe vecnej príslušnosti predkladateľa materiálu vypracovaného na podnet eHŽ na rokovanie vlády.
 4. Po zverejnení žiadosti začne plynúť 30 dňová lehota, počas ktorej je potrebné získať celkovo 15.000 podporovateľov.
 5. Ak eHŽ v stanovenej lehote získa dostatočný počet podporovateľov, určený predkladateľ vypracuje na podnet eHŽ materiál a predloží ho prostredníctvom portálu právnych predpisov na medzirezortné pripomienkové konanie a následne na rokovanie vlády, pričom:

  a. návrh riešenia nelegislatívneho materiálu predloží na rokovanie vlády do 60 kalendárnych dní od splnenia požiadavky na 15 000 podpisov a

  b. návrh riešenia legislatívneho materiálu predloží na rokovanie vlády do 90 kalendárnych dní od splnenia požiadavky na 15 000 podpisov.

 6. vláda SR za zaväzuje, že sa takouto žiadosťou bude zaoberať na svojom rokovaní, na ktorom príjme rozhodnutie uznesením. Týmto rozhodnutím môže príslušného ministra alebo vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy poveriť plnením ďalších úloh vyplývajúcich zo žiadosti.

Elektronický systém umožňujúci podávanie eHŽ má byť spustený do 31. decembra 2015.

Spustenie systému eHŽ je významným krokom v budovaní občianskej spoločnosti a sprístupňovaní správy vecí verejných občanom a popri referende ďalším významným nástrojom priamej demokracie.


www.minv.sk/?ros, 01.12.2015


< Späť