itretisektor | TS: Návrh novely Školského zákona ako aj Zákona č. 553/2003 Z.z. – schválené vládou SR

TS: Návrh novely Školského zákona ako aj Zákona č. 553/2003 Z.z. – schválené vládou SR

Vláda SR na svojej v poradí deviatej schôdzi, konanej dňa 25.05.2016, schválila návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Návrh Školského zákona"), ktorým sa zabezpečí to, aby tzv. malotriedky, ktoré nesplňajú novo zavedenú podmienku povinných minimálnych počtov žiakov v triedach, nezanikli. Takáto výnimka sa bude vzťahovať pre všetky základné školy, ktoré majú len ročníky prvého stupňa. Povinné minimálne počty sa nebudú uplatňovať ani v základných školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, ani v základných školách s vyučovacím jazykom slovenským.

Zavedenie minimálnych počtov žiakov v triede základnej školy v školskom zákone malo súvislosť s predpokladanými zmenami spôsobu financovania regionálneho školstva, podľa ktorého sa malo normatívne financovanie škôl odvodzovať od naplnenosti triedy (tzv. „financovanie na triedu“)

Napriek tomu, že súčasný systém financovania je nastavený tak, aby podporoval zachovanie málotriednych základných škôl prostredníctvom zvýšeného normatívu na žiaka, niektorým základným školám nepostačuje ani tento zvýšený normatív, preto ich zriaďovatelia žiadajú o dofinancovanie v rámci dohodovacieho konania.

Preto programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020 počíta s novým systémovým riešením otázky financovania škôl a školských zariadení prijatím nového zákona. Prijatím predloženého návrhu sa otvára priestor na zohľadnenie tejto skutočnosti, t. j. zachovanie škôl poskytujúcich len primárne vzdelanie. 

Vláda SR zároveň schválila aj návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Návrh zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme"), prostredníctvom ktorého sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v regionálnom školstve zvýši o 6%.

Viac k dôvodom predloženia návrhov zákona do skráteného legislatívneho procesu, môžete nájsť v spracovaných legislatívnych správach TU (návrh Školského zákona) a TU (Návrh zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme).


Zdroj: Rokovanie vlády SR

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient, dňa 25.05.2016 


< Späť