itretisektor | TS: Otvorená výzva na dotácie na projekty orientované na riešenie problémov rómskych komunít

TS: Otvorená výzva na dotácie na projekty orientované na riešenie problémov rómskych komunít

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vyhlásil dňa 21. júna 2016 výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie dotácie môžu byť občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a ďalšie organizácie tretieho sektora. O dotáciu sa môžu uchádzať aj obce a vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie, či organizácie plniace úlohy v rámci integrovaného záchranného systému. Dotáciu možno tiež poskytnúť Slovenskému červenému krížu, Medzinárodnej organizácii pre integráciu, registrovanej cirkvi, účelovému zariadeniu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti ako aj záujmovým združeniam právnických osôb.

Z dotácií budú podporované projekty vychádzajúce z prioritných politík a cieľov Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, taktiež projekty zamerané na zabezpečenie technickej vybavenosti a rekonštrukcie bývania Rómov, pre dobudovanie miestnych komunikácií v rómskych komunitách, rovnako projekty pre podporu vzdelávania a výchovy, zamestnanosti a zamestnateľnosti a podobne.

Na projekty je vyčlenených celkovo 615 tisíc EUR, z toho minimálna výška dotácie na žiadosť je 1000,- EUR. Upozorňujeme, že žiadatelia môžu predložiť len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, v opačnom prípade budú vylúčené všetky ich žiadosti.

Konečný termín na predkladanie žiadostí je 5. august 2016 (piatok).

Bližšie informácie k predkladaniu žiadostí a k jej povinným prílohám môžete nájsť TU.


Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient, dňa 27.06.2016


< Späť