itretisektor | TS: Reformný zámer – schválený

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Reformný zámer – schválený

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS), na základe schváleného Reformného zámeru, pokračuje v ďalšej etape prípravy národného projektu s názvom „Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“. Reformný zámer ÚSV ROS bol schválený 14. júla 2016 na základe hlasovania hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov (2. zasadnutie). Bližšie informácie a Reformný zámer k národnému projektu ÚSV ROS nájdete v prílohách tejto správy. 

V súčasnosti pracujeme na ďalšej fáze prípravy národného projektu, ktorá vyvrcholí predložením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). 

Projekt vzniká v spolupráci s vybranými subjektmi verejnej správy a expertmi z prostredia mimovládnych organizácií, ktorí boli do projektu vybraní na základe vyhodnotenie Výzvy na predkladanie projektových zámerov na výber pilotných projektov tvorby verejných politík. 

Po obsahovej stránke sa národný projekt ÚSV ROS zameriava na 4 prioritné oblasti: 

PRIORITNÁ OBLASŤ 1/ PILOTNÁ SCHÉMA: overiť inovatívne mechanizmy tvorby verejných politík v praxi prostredníctvom 12 pilotných projektov (overenie rôznych modelov participatívnej tvorby politík na štyroch úrovniach: národná, regionálna, mikroregionálna, lokálna)

PRIORITNÁ OBLASŤ 2/ ANALÝZA STAVU A MOŽNOSTÍ PARTICIPÁCIE: zabezpečiť analytickú činnosť v predmetnej oblasti prostredníctvom systematického a cieleného zberu, sumarizácie a interpretácie relevantných dát, podpora vedecko – výskumných činností pre oblasť participatívnej tvorby politík

PRIORITNÁ OBLASŤ 3/ LEGISLATÍVA: zmapovať súčasné legislatívne prostredie vo vzťahu k zapájaniu verejnosti do tvorby verejných politík a navrhnúť jeho úpravy, presadzovať nové politiky, legislatívne nástroje a iniciatívy na podporu vstupu verejnosti a zainteresovaných skupín do tvorby verejných politík a súčasne zabezpečiť finančné zdroje na ich uplatnenie

PRIORITNÁ OBLASŤ 4/ BUDOVANIE KAPACÍT: budovať kapacity v oblasti zavádzania inovatívnych participatívnych postupov tvorby politík na strane zamestnancov a predstaviteľov inštitúcií a subjektov štátnej správy, zamestnancov a volených predstaviteľov regionálnej územnej samosprávy a miestnej územnej samosprávy (primátori, starostovia, poslanci, odborní zamestnanci), ako ja na strane MNO, širokej verejnosti a občana

Prílohy:

O ďalšom vývoji národného projektu Vás bude informovať.


Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 26.08.2016


< Späť