itretisektor | TS: Možnosť verejnosti zapojiť sa do tvorby novely nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

TS: Možnosť verejnosti zapojiť sa do tvorby novely nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Ešte pred samotným začatím medzirezortného pripomienkového konania, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu ako predbežnú informáciu návrh novely nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia (ďalej len „Návrh novely nariadenia“).

Cieľom predkladaného návrhu novely nariadenia je skvalitniť prideľovania normatívnych príspevkov zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení určených na účely osobných nákladov i prevádzkových nákladov škôl a štátnych školských zariadení. Navrhované zmeny nadväzujú predovšetkým na zmeny schválené v štátnom vzdelávacom programe pre základné školy a na zákon č. 188/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V návrhu novely nariadenia vlády sa navrhuje upraviť prideľovanie finančných prostriedkov zriaďovateľom základných škôl, v ktorých sa žiaci učia jazyk národnostnej menšiny, stredných odborných škôl, v ktorých žiaci strednej odbornej školy už vykonali maturitnú skúšku v inom študijnom odbore strednej odbornej školy, a štátnych poradenských zariadení na ich činnosť.1

Do prípravy tvorby návrhu novely nariadenia sa môže zapojiť aj verejnosť, a to formou zasielania podnetov a návrhov. Tie majú byť vecne zamerané k základnému cieľu a tézam predkladanej novely. Lehota na vyjadrenie je do 21.10.2016.

Kontaktné údaje na zasielanie podnetov a návrhov:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Odbor legislatívy a aproximácie práva
Stromová 1
813 30 Bratislava
email: sekretariat.olap@minedu.sk

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je stanovený na október 2016.

Zdroj: Slov - Lex

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, dňa 18.10.2016 


 1 Podľa predkladaného návrhu novely nariadenia, doterajší právny predpis nezohľadňoval zmenu financovania vyplývajúcej z inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Úprava spočíva vo zvýšení mzdového normatívu a normatívu na výchovno-vzdelávací proces na žiaka základnej školy učiaceho sa jazyk národnostnej menšiny o 3% nad rámec príslušného normatívu na žiaka základnej školy, ktorý sa jazyk národnostnej menšiny neučí.

Zároveň sa podľa doterajšieho právneho predpisu nezohľadňoval ani normatív na žiaka strednej odbornej školy, ktorý už vykonal maturitnú skúšku v inom študijnom odbore a študuje v strednej odbornej škole len odborné vyučovacie predmety. Zmena financovania nákladov na žiaka strednej odbornej školy súvisí s novelou školského zákona č. 188/2015 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súčasnosti sa rozdeľuje objem finančných prostriedkov použitých na financovanie štátnych poradenských zariadení v pomere 5:5 medzi paušálny príspevok a výkonový príspevok. Cieľom zmeny v pomere 4:6 je zlepšiť starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.


< Späť