itretisektor | TS: Otvorená výzva pre kultúrny a kreatívny priemysel

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Otvorená výzva pre kultúrny a kreatívny priemysel

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) z pozície Sprostredkovateľského orgánu pre Prioritnú os 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) (ďalej len „výzva“).

Cieľom výzvy je podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu, najmä čo sa týka tvorby pracovných miest a podpory udržateľnej zamestnanosti, čo by malo viesť k vytvoreniu priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívnych zručností a netechnologických inovácií.

Celková finančná čiastka alokovaná pre túto výzvu je vo výške 50 miliónov eur, pričom v plnej výške je hradená zo zdrojov Európskej únie. Bratislavský kraj má vyčlenenú čiastku 2 miliónov eur, zvyšok sa rozdelí medzi ostatné regióny Slovenskej republiky. Oprávnenými žiadateľmi sú podnikateľské subjekty vykonávajúce činnosť v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Suma požadovanej podpory je stanovená na minimálnu výšku 50 000 eur a maximálnu výšku 200 000 eur.

Podmienkou poskytnutia finančného príspevku je použitie na vymedzený účel, ktorým je napr. nákup technológií a softvérov, úprava interiéru budov v súvislosti s inštaláciou technologických zariadení, či rôzne marketingové aktivity. Žiadateľ ďalej musí vytvoriť nové pracovné miesta, ktorých počet bude jedným z rozhodujúcich kritérií v rámci procesu posudzovania žiadosti o finančný príspevok. Po skončení realizácie projektu je subjekt povinný tieto pracovné miesta udržať aspoň tri roky, a to z vlastných zdrojov.

Výzva je otvorená do 28. februára 2017. Ďalšie informácie o IROP PO3 sú zverejnené na adrese: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch--2f0.html.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 19.10.2016

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, www.culture.gov.sk


< Späť