itretisektor | TS: Možnosť zapojenia sa do tvorby návrhu novely zákona o financovaní škô a školských zariadení
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Možnosť zapojenia sa do tvorby návrhu novely zákona o financovaní škô a školských zariadení

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu (ešte pred samotným začatím medzirezortného pripomienkového konania) ako predbežnú informáciu - návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Návrh novely zákona“).

Cieľom predkladaného Návrhu novely zákona je podporiť efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov v regionálnom školstve s dôrazom najmä na druhý stupeň základných škôl, doplniť normatívny spôsob financovania škôl o nové prvky, ako sú zohľadnenie dĺžky praxe pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a pri určovaní normatívu prihliadanie na reálne náklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Zámerom Návrhu novely zákona je taktiež podporiť vzdelávanie žiakov základných škôl v materinskom jazyku, a to aj rozšírením podmienok poskytovania príspevku na dopravné, ak v obci nie je zriadená základná škola s príslušným vyučovacím jazykom. V súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky sa ďalej navrhuje znížiť administratívnu záťaž spojenú so spracovaním niektorých druhov nenormatívnych výdavkov. Okrem toho sa navrhujú viaceré úpravy s cieľom predchádzať neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov a úpravy týkajúce sa skvalitnenia financovania škôl a školských zariadení.1

Do prípravy tvorby Návrhu novely zákona sa môže zapojiť aj verejnosť, a to formou zasielania podnetov a návrhov. Tie majú byť vecne zamerané k základnému cieľu a tézam predkladanej novely. Lehota na vyjadrenie je do 2. novembra 2016.

Kontaktné údaje na zasielanie podnetov a návrhov:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Odbor legislatívy a aproximácie práva
Stromová 1
813 30 Bratislava
email: sekretariat.olap@minedu.sk

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je stanovený na november 2016.

Zdroj: Slov – Lex

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient 


 1 Ako vyplýva z predkladaného Návrhu novely zákona, veľkostný koeficient v rámci tzv. kompenzačného príspevku podľa doterajšej právnej úpravy neplní dostatočne úlohu ochrany malých škôl, zároveň nezohľadňuje objektívny počet tried, ale len počet žiakov. Súčasné nastavenie systému nezabraňuje neefektivite systému, napr. existencii plnoorganizovaných škôl s malým počtom žiakov, čo má negatívny vplyv na odbornosť výučby.

V súčasnosti sa v rámci systému priamo nezohľadňuje dĺžka praxe pedagogických a odborných zamestnancov, pričom od nej závisí tarifný plat. Normatív vykrýva iba priemerné osobné náklady. Školy, v ktorých sú pedagógovia s dlhšou praxou v dôsledku toho nemajú dostatok financií na pokrytie ich vyšších tarifných platov.

Rozšíria sa podmienky poskytovania príspevku na dopravné. Podľa doterajšej právnej úpravy štát uhrádza cestovné náklady iba tým žiakom, ktorí nemajú školu vo svojom trvalom bydlisku a ktorí navštevujú školu v obci v rámci spoločného školského obvodu. Môže sa stať, že škola v spoločnom obvode má iný vyučovací jazyk ako je materinský jazyk žiaka.

Zároveň sa navrhujú upraviť niektoré ustanovenia z dôvodu jednoznačnosti, predchádzania neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov, ako aj spravodlivejšieho a adresnejšieho systému financovania.


< Späť