itretisektor | TS: Kontrolujte si elektronické schránky

TS: Kontrolujte si elektronické schránky

Ak ste si aktivovali Vašu zriadenú elektronickú schránku, majte na pamäti, že od 01. novembra 2016 Vám súdy doručia písomné zásielky len do tejto schránky. Rovnakým spôsobom budú doručované aj písomnosti Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Z toho dôvodu je nevyhnutné, aby ste si pravidelne kontrolovali poštu v elektronickej schránke, v opačnom prípade sa môže stať, že zmeškáte dôležitú lehotu pre uplatnenie svojho práva, napr. lehotu na podanie odvolania voči rozsudku.

Význam elektronických schránok spočíva v zavedení nového spôsobu komunikácie občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci, ktorá by po novom mala byť efektívnejšia a rýchlejšia. Súdy budú do elektronických schránok zasielať rozhodnutia (napr. rozsudok alebo platobný rozkaz), žiadosti (napr. o doplnenie skutkových tvrdení), vyjadrenia, či stanoviská. Doručenie písomnosti do elektronickej schránky má rovnaké účinky ako doručenie tzv. klasickou poštou formou vloženia obálky s písomnosťou do poštovej schránky. Po doručení rozsudku do elektronickej schránky a po jeho prečítaní alebo uplynutím lehoty uloženia, začína plynúť lehota na podanie opravného prostriedku.

Povinnosť súdov doručovať písomnosti do elektronickej schránky od 01. novembra 2016 sa však uplatňuje len voči aktivovaným elektronickým schránkam. Fyzické osoby musia o takúto aktiváciu požiadať, v opačnom prípade ostáva pre tieto osoby zachovaná komunikácia tzv. klasickou poštou. Právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri sa elektronická schránka aktivuje automaticky dňom 01. januára 2017.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 10.11.2016

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, www.justice.gov.sk


< Späť