itretisektor | TS: Novela zákona o účtovníctve a možnosť verejnosti zapojiť sa do tvorby návrhu

TS: Novela zákona o účtovníctve a možnosť verejnosti zapojiť sa do tvorby návrhu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) predložilo do legislatívneho procesu (ešte pred samotným začatím medzirezortného pripomienkového konania) ako predbežnú informáciu - návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „plánovaná novela zákona o účtovníctve ale aj zákon o účtovníctve“) ako iniciatívny materiál.

Cieľom plánovanej novely zákona o účtovníctve je nastaviť účinné opatrenia týkajúce sa možnosti zrušenia živnostenského oprávnenia pri opakovanom porušovaní zákona o účtovníctve, nakoľko súčasne platný zákon o účtovníctve obsahuje v sebe len sankcie vo forme finančnej pokuty za porušovanie tohto zákona.

Plánovaná novela zákona o účtovníctve navrhuje zaviesť aj inštitút osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve, uplatniteľný pri opakovaných porušeniach správnych deliktov nevedenia účtovníctva alebo účtovania mimo účtovných kníh. V tejto súvislosti sa zavádza pre spoločnosti, ktoré sa zrušujú bez likvidácie, povinnosť archivácie účtovných kníh z poslednej riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky, vzhľadom k tomu, že táto povinnosť nie je v súčasnej právnej úprave zakotvená.

Zároveň plánovaná novela zákona o účtovníctve by sa mala dotknúť aj neziskového sektora, a to tým, že navrhuje zadefinovať obsah výročnej správy pre neziskové účtovné jednotky, ktorým osobitný hmotnoprávny predpis neustanovuje obsah výročnej správy. Podľa vyššie uvedeného, v praxi by malo ísť len o občianske združenia, kedže len zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení na rozdiel od ostatných právnych foriem neziskového sektora, neobsahuje v sebe túto úpravu. Tomu však celkovo nekorešponduje text v predbežnej správe, v ktorej je len v stručnosti uvedené, že: „obsah výročnej správy, ustanovený v platnom znení ( §20 zákona o účtovníctve) je zameraný viac na podnikateľskú sféru a nezohľadňuje činnosť vykonávanú neziskovými účtovnými jednotkami.“

Vzhľadom na nejednoznačnosť a najmä podstatnú zmenu pre neziskový sektor, Centrálny portál pre neziskový sektor oslovilo Ministerstvo svojou žiadosťou obsahujúcou nasledovné otázky:

„Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu dňa 13.01.2016 predbežnú informáciu k plánovanému návrhu novely zákona o účtovníctve. Jedným z jeho cieľov je zadefinovať obsah výročnej správy pre neziskové účtovné jednotky, ktorým osobitný hmotnoprávny predpis neustanovuje obsah výročnej správy a to z toho dôvodu, že obsah výročnej správy, ustanovený v platnom znení je zameraný viac na podnikateľskú sféru a nezohľadňuje činnosť vykonávanú neziskovými účtovnými jednotkami.

Vedeli by ste nám prosím bližšie vysvetiť plánované zmeny k vyššie popísanej skutočnosti, t.j. k zadefinovaniu obsahu výročných správ pre neziskové účtovné jednotky? Aký dopad to bude mať na jednotlivé osobitné právne predpisy neziskového sektora, ktoré okrem zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení, obsahujú v sebe podrobnú úpravu vymedzenia obsahu výročných správ?

Bude obsah výročnej správy zakotvený pre právne formy neziskového sektora len jednotne v rámci zákona o účtovníctve alebo sa ponechá duplicitná právna úprava aj v zákone o účtovníctve a v jednotlivých osobitných právnych predpisoch?“

V závere už len uvádzame, že do prípravy tvorby návrhu novely zákona o účtovníctve sa môže zapojiť aj verejnosť, a to formou zasielania podnetov a návrhov. Tie majú byť vecne zamerané k základnému cieľu plánovanej novely zákona o účtovníctve. Lehota na vyjadrenie je do 10. februára 2017.

Kontaktné údaje na zasielanie podnetov a návrhov:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Sekcia daňová a colná

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava 15

Email: ingrid.salkovicova@mfsr.sk 

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je stanovený na marec 2017.


Zdroj: Slov – Lex

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient


< Späť