itretisektor | TS: Výzva na predkladanie návrhov do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva

TS: Výzva na predkladanie návrhov do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyhlásilo výzvu na predloženie nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (ďalej len „Reprezentatívny zoznam“) a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku (ďalej len „Zoznam“).

Návrhy môžu predkladať okrem fyzických osôb aj právnické osoby ako občianske združenia, nadácie, mimovládne organizácie, či rôzne kultúrne a spoločenské inštitúcie.

Reprezentatívny zoznam predstavuje súpis významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Zápis do reprezentatívneho zoznamu je prejavom uznania pre spoločnosť, komunitu, či jednotlivcov, zároveň dochádza k podpore kultúrnej rozmanitosti a tvorivosti. Súčasťou Reprezentatívneho zoznamu sú napríklad fujara, čičmianske ornamenty, terchovská muzika, či horehronský viachlasý spev.

Zápisom do Zoznamu sa dostane uznania rôznym mimoriadnym programom, projektom a aktivitám, ktoré v značnej miere prispievajú k zvyšovaniu a prehlbovaniu ochrany a ďalšieho rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Takýto zápis má navyše aj popularizačný charakter, čo znamená, že zapísané aktivity môže oceniť aj široká verejnosť. V Zozname je evidovaný zatiaľ len jeden zápis - Škola remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby.

Ďalšie prvky budú slávnostne vyhlásené v marci tohto roku. Nominácie je potrebné vypracovať podľa kritérií uverejnených na webovej stránke http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=6083, a následne poslať poštou do 31. marca 2017 (rozhodujúci bude dátum poštovej pečiatky) na adresu:

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Slovenský ľudový umelecký kolektív

Balkánska 31

853 08 Bratislava

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 25.01.2017

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, www.culture.gov.sk


< Späť