itretisektor | TANS: Tlačová správa k stretnutiu medzi ministrom financií SR a signatármi Memoranda
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

TANS: Tlačová správa k stretnutiu medzi ministrom financií SR a signatármi Memoranda

Centrálny portál pre neziskový sektor si Vám dovoľuje priniesť tlačovú správu k stretnutiu, ktoré sa uskutočnilo začiatkom tohto týždňa medzi ministrom financií SR a signatármi Memoranda o stabilite a transparentnosti daňového financovania mimovládnych organizácií. Predmetom rokovania boli aktuálne otázky financovania neziskového sektora. Obe strany na stretnutí potvrdili platnosť memoranda, ktoré podpísali 5.mája 2015. Dobrou správou je, že prijímateľom 2% bude v histórii asignovania výnosu dane z príjmov poukázaný tento rok najväčší obnos peňazí.

Tretí sektor získal podľa predstaviteľov MF SR vlani z asignovania výnosu dane z príjmov za rok 2015 celkovo 61,6 milióna eur, čo je nárast oproti roku 2014 o 7 mil. eur. Jedným z hlavných dôvodov rastu je vyšší výber daní, stabilizácia 2% dane práve cez podpísané Memorandum a zvyšujúca sa dôvera ľudí v tento inštitút. Aj keď sa v súčasnosti ešte čaká na kompletné vyhodnotenie zo strany Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, v zásade už teraz je zrejmé, že prijímateľom 2% bude v histórii asignovania výnosu dane z príjmov poukázaný najväčší obnos finančných prostriedkov. 

Firmy a podnikatelia podporili zo svojich daní neziskové organizácie sumou 34,6 mil. eur a od fyzických osôb získali zhruba 27 mil. eur. 

Pri tejto príležitosti hovorili signatári Memoranda aj o celkovej dôležitosti výmeny a vzájomného vyhodnocovania dát, ktoré mechanizmus 2% prináša. Cieľom je vyššia transparentnosť a efektivita výnosov asignácie, v prvom rade kvôli dopadu týchto financií na oblasti verejnej prospešnosti, ako aj pre možnosť mechanizmus vylepšovať a rozvíjať jeho význam pre slovenskú občiansku spoločnosť. 

Obe strany sa dohodli aj na začatí odborných konzultácií k režimu zdaňovania respektíve nezdaňovania jednotlivých príjmov daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na účely podnikania. Ide najmä o príjmy z majetku, nájomného, reklamy, a inej zárobkovej činnosti. Dôvodom je podpora niektorých činností neziskových organizácií. 

Na záver rokovania obe strany diskutovali o aktuálnej situácií pokiaľ ide o spustenie charitatívnej lotérie. Minister financií a signatári Memoranda sa dohodli na začatí vzájomných konzultácií ohľadom nájdenia mechanizmu na jej spustenie v prostredí Slovenskej republiky. 

Kontakt:

JUDr. Peter Haňdiak – 0905 611 868

Ing. Alexandra Gogová (riaditeľka tlačového odboru MFSR) – 02/5958 1111 


Tlačová agentúra neziskového sektora, 01.02.2017


< Späť