itretisektor | TS: Metodické usmernenie pre Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu

TS: Metodické usmernenie pre Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) inicioval vznik nových inštitútov „predbežná informácia“ a „správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu“. Oba tieto inštitúty boli ustanovené zákonom č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v platnom znení a boli podrobnejšie rozpracované v legislatívnych pravidlách vlády SR a ich účelom je prispieť k zvyšovaniu participácie verejnosti na tvorbe verejných politík. 

Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (ďalej len „správa o účasti verejnosti“) je povinnou prílohou právnych predpisov, predkladaných do pripomienkového konania. Jej cieľom je uviesť, akým spôsobom bola verejnosť zapojená do tvorby návrhu právneho predpisu. Správou o účasti verejnosti sa deklaruje, že bol právny predpis vytvorený za účasti verejnosti tak, ako to vyžaduje zákon a legislatívne pravidlá vlády SR. 

V tejto súvislosti vypracoval ÚSV ROS v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR Metodické usmernenie pre Správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (ďalej len „Metodické usmernenie“) pre osoby zodpovedné za tvorbu a predkladanie právnych predpisov na rokovanie vlády SR. Metodické usmernenie bližšie definuje, čo je to participácie, ako zvoliť optimálnu mieru zapojenia verejnosti, aké nástroje možno zvoliť a ako postupovať pri vypĺňaní Správy o účasti verejnosti. 

Metodické usmernenie a vzory formalizovaných Správ o účasti verejnosti nájdete nižšie: 

Ďalšími cieľmi ÚSV ROS v tejto oblasti sú: 

Pravidelne analyzovať aplikačnú prax oboch inštitútov a formulovať odporúčanie na zvýšenie ich účinnosti;

organizovať školenia pre osoby zodpovedné za tvorbu a predkladanie právnych predpisov na rokovanie vlády SR v oblasti participácie a vypĺňania Správy o účasti verejnosti;

v prípade nedostatkov formulovať pripomienky k predkladaným Správam o účasti verejnosti v rámci medzirezortného pripomienkového konania.


Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 06.02.2017


< Späť