itretisektor | TS: Uskutočnilo sa 1. zasadnutie Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

TS: Uskutočnilo sa 1. zasadnutie Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport

Dňa 23. januára 2017 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport. 

Hlavnými bodmi tohto zasadnutia boli:

 • analýza financovania športu spojená s novelizáciou Zákona o športe 
 • financovanie športu na rok 2017 - výpočet príspevku uznanému športu
 • prerokovanie návrhu nariadenia vlády SR o jednotných pravidlách riadenia rezortných športových stredísk a zásadných pripomienok riaditeľov jednotlivých stredísk
 • informácia o splnení podmienok jednotlivých športových organizácií na spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov

Zápis zo zasadnutia spolu s prijatými uzneseniami si môžete prečítať TU. 


Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, spracované dňa 06.02.2017< Späť