itretisektor | TS: MNO sa môžu uchádzať o eurofondy v oblasti práce s marginalizovanými rómskymi komunitami

TS: MNO sa môžu uchádzať o eurofondy v oblasti práce s marginalizovanými rómskymi komunitami

Ministerstvo vnútra SR, zodpovedné za riadenie podpory pomoci marginalizovaných rómskych komunít (MRK) z Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), plánuje vyhlásenie výziev, v ktorých sa o podporu na svoje projekty budú môcť uchádzať aj mimovládne neziskové organizácie.

Napriek miernemu oneskoreniu oproti pôvodnému harmonogramu Ministerstvo vnútra SR v prvom štvrťroku 2017 vyhlási výzvy, ktoré podporia projekty v oblasti desegregácie vo vzdelávaní, zamestnanosti a zdravotnej starostlivosti. Z prioritnej osi 5 OP ĽZ plánuje ministerstvo v druhom štvrťroku 2017 vyhlásiť otvorenú výzvu zameranú na poskytovanie tútorskej a mentorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie základnej školy a plynulý prechod na strednú školu. Vo výzve budú podporené aj formy účinnej finančnej pomoci pre študentov stredných a vysokých škôl z prostredia MRKa poskytovanie tútorskej a mentorskej podpory (napr. vo forme štipendií pre študentov stredných škôl). 

Cez výzvu ministerstvo rozdelí 5 mil. EUR a zapojiť sa do nej budú môcť aj mimovládne neziskové organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie, cirkevné právnické osoby zriadené v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR, vzdelávacie inštitúcie, pričom oprávneným územím sú menej rozvinuté regióny.

Okrem toho ministerstvo plánuje vyhlásenie výziev aj v rámci prioritnej osi 6, zameranej na technickú vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK. Sem spadajú aktivity ako prístup obyvateľov z prostredia separovaných a segregovaných rómskych komunít k zlepšeným podmienkam bývania, k pitnej vode, adekvátnym inžinierskym sieťam a k vybudovanému systému zberu komunálneho odpadu vrátane zlepšeného prostredia realizáciou sanácie nelegálnych skládok a dostupnosť materských škôl. 

V 2. štvrťroku 2017 je naplánované vyhlásenie otvorenej dopytovo-orientovanej výzvy na podporu prestupného bývania, kde budú medzi oprávnenými žiadateľmi okrem obcí s prítomnosťou MRK aj mimovládne neziskové organizácie. Jej špecifickým cieľom bude zvýšenie počtu rómskych domácností so zlepšenými podmienkami bývania MRK. Na tieto projekty plánuje ministerstvo rozdeliť 20 mil. EUR.

Taktiež bude vyhlásená otvorená výzva na výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu komunitných centier a prestavbu existujúcich objektov na KC, kde bude rozdelených 15,8 mil. EUR. 

O projekty sa MNO môžu uchádzať buď samostatne ako žiadatelia alebo v partnerstve so samosprávou. 

Informácie o jednotlivých výzvach sú zverejnené aj na stránke ITMS 2014 v sekcii plánované výzvy. Odporúčame túto stránku pravidelne sledovať, pretože uvádza informácie o výzvach v prehľadnej forme. OP ĽZ má aj vlastnú stránku, kde nájdete samotný program a aktuálne informácie o výzvach a informačných aktivitách. 

Informácie o výzvach a oblastiach podpory tiež poskytujú nové regionálne informačné centrá zriadené v každom krajskom meste.


Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, spracované dňa 09.02.2017


< Späť