itretisektor | TS: Možnosť MNO zapojiť sa do prípravy novej environmentálnej stratégie

TS: Možnosť MNO zapojiť sa do prípravy novej environmentálnej stratégie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) plánuje vypracovať novú Stratégiu environmentálnej politiky Slovenskej republiky, s cieľmi až do roku 2030 (ďalej len „stratégia“).

Hlavný dôvodom jej vypracovania je „zastaralosť“ súčasnej stratégie, ktorá je v platnosti od roku 1993, a ktorá tak po mnohých legislatívnych, či environmentálnych zmenách už nedokáže reflektovať požiadavky dnešnej doby a vytvárať tak dlhodobé ciele environmentálnej politiky štátu.

Samotnú prípravu a koordináciu prác bude zabezpečovať Inštitút environmentálnej politiky (IEP) MŽP SR. Na rokovanie vlády by mala byť predložená koncom tohto roka. Opatrenia stratégie budú zamerané najmä na zlepšovanie kvality života a zdravia obyvateľov, pričom budú reagovať aj na aktuálnu situáciu. Ako príklad možno uviesť nedávnu smogovú situáciu.

Stratégia má predstavovať zrozumiteľnú a jasnú víziu o tom, akým smerom sa má environmentálna politika Slovenskej republiky uberať, tak aby bola akceptovateľná nielen odborníkmi, tvorcami legislatívy ale aj širokou verejnosťou. Aj keď nebude ovplyvňovať ekonomické a hospodárske ciele iných sektorov, súčasťou stratégie budú návrhy na zmiernenie, resp. elimináciu negatívnych vplyvov týchto sektorov na životné prostredie.

MŽP SR bude na príprave stratégie spolupracovať na aktívnej báze napr. s rezortom pôdohospodárstva, rezortom hospodárstva, či rezortom dopravy, pričom nevynechá ani odbornú verejnosť a mimovládne organizácie, ktoré budú súčasťou siedmich pracovných skupín.

Dokončenie pracovnej verzie sa predpokladá na koniec júna 2017, keby si malo následne pristúpiť k povinnému procesu strategického environmentálneho posudzovania. Ministerstvo bude za účelom vyhodnocovania pripomienok verejnosti spolupracovať s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Svoje nápady ohľadom stratégie môžu MNO zasielať do 30. apríla 2017, a to prostredníctvom online formulára, ktorý sa nachádza webovej stránke Ministerstva: http://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 15.02.2017

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, www.minzp.sk


< Späť