itretisektor | TS: Predĺženie termínu výzvy - decentralizovaná podpora
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Predĺženie termínu výzvy - decentralizovaná podpora

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že predĺži lehotu na zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5).

Pôvodne stanoveným termínom uzavretia výzvy bol 28. február 2017, po novom sa výzva uzatvorí dňa 31. marca 2017. Dôvodmi predĺženia lehoty sú úprava postupov pre slobodné povolania, ktoré nemusia mať pre svoj výkon pridelené IČO, a vydanie metodického výkladu centrálneho koordinačného orgánu v nadväznosti na zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ten si totiž vyžaduje úpravu jednej z podmienok poskytnutia príspevku.

Samotná výzva je zameraná na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam malých a stredných podnikov v rámci kultúrneho a kreatívneho priemyslu, a to za účelom tvorby nových pracovných miest (decentralizovaná podpora) a vytvorenia celkového priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, či netechnologických inovácií.

Dokumenty potrebné k vypracovaniu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku budú v aktualizovanej verzii k dispozícii na webovej stránke ministerstva: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/vyzva-decentralizovana-podpora-2fc.html. Aktualizáciu výzvy ministerstvo zverejní v priebehu ďalších dní na svojej webovej stránke v sekcii Aktuality: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/aktuality-2fa.html.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 15.02.2017

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, www.culture.gov.sk


< Späť