itretisektor | TS: Nový Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín – schválený vládou SR

TS: Nový Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín – schválený vládou SR

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 22.02.2017 na svojom rokovaní zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „zákon“), ktorého predkladateľom je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. V prípade, že zákon úspešne prejde celým legislatívnym procesom, tak od 01. júla 2017 by sa kompetencia prideľovania dotácií v oblasti národnostných menšín mala presunúť z Úradu vlády Slovenskej republiky na novú nezávislú verejnoprávnu inštitúciu – Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Fond“) ako novú zložku štátnej podpory kultúry. Zároveň by sa mala zmeniť aj výška príslušného rozpočtu na tento druh podpory, a to zo súčasných 4 miliónov eur až na 8 miliónov eur.

Hlavným cieľom Fondu má byť zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity kultúrnych hodnôt národnostných menšín prostredníctvom poskytovania finančných prostriedkov na podporu ich kultúrnych a vedeckých aktivít formou dotácie alebo štipendia. Orgánmi Fondu majú byť odborné rady, dozorná komisia, správna rada a riaditeľ menovaný ministrom kultúry.

Fond bude peňažné prostriedky prerozdeľovať medzi odborné rady trinástich národnostných menšín a odbornú radu interkultúrneho dialógu a porozumenia. Žiadosti o peňažné prostriedky budú posudzovať odborné rady a riaditeľovi Fondu budú odporúčať konkrétne projekty vrátane výšky navrhovanej finančnej podpory. Pre každú národnosť je v zákone určená suma, ktorá bola predstaviteľmi národnostných menšín vopred prerokovaná a dohodnutá (napr. 53% z celkovej sumy určenej na podpornú činnosť pre maďarskú národnostnú menšinu, 22,5% pre rómsku menšinu, 6,4% pre rusínsku a 3,7% pre českú národnostnú menšinu).

Záujemcovia môžu žiadať napr. o finančnú podporu:

a) projektov v oblastiach kultúrno-osvetovej, vzdelávacej či edičnej činnosti,

b) aktivity divadiel, umeleckých súborov a kultúrnych inštitúcií,

c) záujmovej činnosti; umeleckej tvorby,

d) v oblasti ochrany, odborného spracovania a digitalizácie kultúrneho dedičstva národnostných menšín,

e) v oblasti podpory rozvoja používania jazykov národnostných menšín,

f) v oblasti podpory výmenných programov.

Vyhlásenie prvých výziev sa predpokladá na začiatok roka 2018. Fond bude pôsobiť popri Audiovizuálnom fonde a Fonde na podporu umenia. Zákon sa zaoberá aj problematikou navýšenia rozpočtov týchto fondov od roku 2018 - rozpočet Audiovizuálneho fondu sa zvýši z tohoročných 5 miliónov eur na stabilne najmenej 6 miliónov eur a rozpočet Fondu na podporu umenia z 15 miliónov eur na 20 miliónov eur.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 23.02.2017

Zdroj: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Úrad vlády Slovenskej republiky


< Späť