itretisektor | TANS: Rozhovor Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k pilotnému projektu Partnerstvo
 • ** Stupavská konferencia 2019**

  17-18 októbra v Novej Cvernovke v Bratislave
 • Stravovanie v súkromných školách inak ako v štátnych

  V inštitúte Školská spoločnosť je zverejnený odborný článok, ktorý sa zaoberá možnosťou uplatnenia iných postupov stravovania v súkromných školách ako v štátnych zariadeniach.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TANS: Rozhovor Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k pilotnému projektu Partnerstvo

Tlačová agentúra neziskového sektora Vám prináša rozhovor so Splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k pilotnému projektu Partnerstvo, ktorého ktorého cieľom je zvýšiť účasť mimovládneho sektora na kontrole fondov EÚ a na nastavovaní podmienok podpory a hodnotenia projektov.

Pán splnomocnenec, Martin Giertl, nám zodpovedal nasledujúce otázky:

 • Kedy je možné očakávať z Vašej strany zverejnenie informácií k samotnému procesu výberu MNO a expertov na participácii na projekte?

Autormi projektu sú experti MNO nominovaní platformami a strešnými organizáciami MNO združenými v Komore MNO Rady vlády SR pre MNO v roku 2014 ako zástupcovia Rady vlády pre MNO v monitorovacích výboroch pre jednotlivé operačné programy fondov EÚ. Ich menný zoznam je uvedený na tejto stránke. Proces a kritériá pre hodnotenie kandidátov je zverejnený na tejto stránke. Títo experti budú zodpovední aj za realizáciu projektu a za zapojenie ďalších zástupcov tretieho sektora do aktivít projektu.

 • Podľa akých kritérií si budete vyberať mimovládne neziskové organizácie a expertov, s ktorými budete napĺňať projekt?

Projekt je expertný, čiže zapája individuálnych expertov a nie MNO ako subjekty. Experti, ktorí zastupujú sektor v monitorovacích výboroch operačných programov fondov EÚ, mohli byť nominovaní na základe splnenia podmienok schválených Komorou MNO Rady vlády SR pre MNO.

V projekte sú iba dvaja partneri: Centrálny koordinačný orgán ako hlavný partner a prijímateľ podpory z operačného programu Technická pomoc a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako partner projektu zodpovedný za koordináciu expertnej práce a plnenie cieľov projektu.

Zástupcovia tretieho sektora sa budú mať možnosť zúčastniť na projekte účasťou na prieskumoch k otázkam fondov EÚ, účasťou na podujatiach či školeniach a zasielaním podnetov projektovému tímu.

Projekt je postavený na komunikácii a experti zodpovední za jednotlivé aktivity a výstupy budú oslovovať čo možno najväčší počet zástupcov MNO. Projekt bol komunikovaný členom Komory MNO Rady vlády SR pre MNO počas celej fázy prípravy. Členovia komory, ktorí zastupujú platformy a strešné organizácie, mali za úlohu informovať svojich členov o pokroku v príprave projektu.

Tlačová agentúra neziskového sektora v závere už len dodáva, že Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti uverejnil k Pilotnému projektu Partnerstvo aj tlačovú správu, ktorej obsah sme priniesli TU. 


Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, Tlačová agentúra neziskového sektora, dňa 28.02.2017


< Späť