itretisektor | TS: Začínajú sa zápisy detí do základných škôl

TS: Začínajú sa zápisy detí do základných škôl

Dňa 01. apríla 2017 sa v základných školách začína obdobie zápisov detí na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktoré potrvá do 30. apríla 2017. Zápisy sa týkajú všetkých detí, ktoré dosiahnu vek šesť rokov ešte pred začiatkom školského roka 2017/18. Len pre informáciu, v roku 2016 bolo celkovo zapísaných 62 583 zapísaných detí, v tomto roku sa na základe demografického vývoja očakáva nárast zapísaných približne o 1 500 detí.

Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu do 1. ročníka dovŕši 6 rokov a dosiahne školskú spôsobilosť. V prípade, že dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, a to o jeden školský rok. Ďalšou možnosťou je zaradenie dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, avšak v tomto prípade sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu dieťaťa.

Žiak si zvyčajne plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (v tzv. spádovej škole). Zákonný zástupca však môže pre svoje dieťa vybrať aj inú ako spádovú základnú školu. Ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy.

Pri výbere základnej školy zavážia aj faktory vypovedajúce o samotnej úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj o podmienkach, v ktorých sa uskutočňuje. Ako príklad možno uviesť:

a) úspešnosť žiakov školy v prijímacom konaní na osemročné gymnáziá a stredné školy s maturitou,

b) výsledky školy v Testovaní 5, Testovaní 9 či predmetových olympiádach,

c) zameranie školy,

d) ponuka výučby cudzích jazykov a mimoškolských aktivít,

e) vybavenosť školskými pomôckami.

Kľúčový zdroj informácií o škole, zložení pedagogického zboru a jej aktivitách predstavuje aj webová stránka danej školy, ako aj správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré školy povinne zverejňujú. Taktiež v nemalej miere pomôžu referencie od rodičov detí, ktoré už danú školu navštevujú, či osobná návšteva školy. Do úvahy sa odporúča vziať aj dopravnú dostupnosť do vybranej školy.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 31.03.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť