itretisektor | TS: Možnosť zapojiť sa do tvorby novely nariadenia vlády ustanovujúceho rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

TS: Možnosť zapojiť sa do tvorby novely nariadenia vlády ustanovujúceho rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložilo do legislatívneho procesu (ešte pred samotným začatím medzirezortného pripomienkového konania) ako predbežnú informáciu – návrh novely nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov v znení nariadenia vlády č. 433/2012 Z. z. (ďalej len „Návrh novely nariadenia ale aj Nariadenie“).

Návrh novely nariadenia si kladie za cieľ:

  1. upraviť zníženie základného úväzku výchovného poradcu, ktorý je formulovaný v Návrhu koncepčného riešenia výchovného a kariérového poradenstva,
  2. zosúladiť Nariadenie s § 7 ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa súčasnej právnej úpravy, pedagogický zamestnanec, ktorý je ustanovený do kariérovej pozície výchovný poradca, plní úlohy výchovného poradenstva a kariérového poradenstva ako súčasť výkonu pedagogickej činnosti. Aplikačná prax ukazuje, že ustanovený rozsah činností pre splnenie úloh výchovného poradenstva a kariérového poradenstva je nad rámec časového priestoru, ktorý vznikol znížením základného úväzku výchovného poradcu podľa aktuálneho znenia Nariadenia. Rozsah úloh výchovného poradenstva vrátane kvantifikovania reálnej potreby zníženia základného úväzku výchovného poradcu je formulovaná v Návrhu koncepčného riešenia výchovného a kariérového poradenstva, ktorý je vecným východiskom pre novelizáciu nariadenia vlády v príslušnej oblasti.

Do prípravy tvorby Návrhu novely nariadenia sa môže zapojiť aj verejnosť, a to formou zasielania podnetov a návrhov. Tie majú byť vecne zamerané k základnému cieľu a tézam predkladanej novely. Lehota na vyjadrenie je do 7. apríla 2017.

Kontaktné údaje na zasielanie podnetov a návrhov:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

sekcia regionálneho školstva

Stromová 1

813 30 Bratislava

email: jan.sitarcik@minedu.sk, igor.dobos@minedu.sk

Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je stanovený na máj 2017. 


Zdroj: Slov – Lex

Spracovala: Mgr. Miriama Draškovičová, advokátsky koncipient


< Späť