itretisektor | TS: Finančná podpora pre špeciálne školy
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

TS: Finančná podpora pre špeciálne školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyhlásilo výzvu na predkladanie rozvojových projektov s názvom Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2017 (ďalej len „výzva“).

Výzva je zameraná na špeciálne školy a jej cieľom je zabezpečiť na týchto školách materiálno-technické vybavenie a pre žiakov kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky. Celková výška ministerstvom vyčlenenej sumy pre tento rok je 65 500 eur, pričom v plnej výške je táto suma určená na zlepšovanie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením, pre ktorých nie je možná alebo prospešná školská integrácia.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať zriaďovatelia špeciálnych škôl, s výnimkou materských škôl. Žiadosť je potrebné zaslať spolu s analýzou finančného zabezpečenia projektu na príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja, a to do 10. mája 2017.

Na jeden rozvojový projekt možno poskytnúť najviac 3-tisíc eur, pričom podmienkou je spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb a organizácií podieľajúcich sa na realizácii rozvojového projektu najmenej vo výške 5 % z celkových nákladov na konkrétny rozvojový projekt.

Prihlásené projekty bude posudzovať sedemčlenná výberová komisia na základe piatich kritérií, ako napr. súlad projektu s oblasťami podpory rozvojového programu uvedenými vo výzve, skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy, či prínos pre výchovno-vzdelávací proces školy.

Bližšie informácie môžete nájsť TU.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 12.04.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť