itretisektor | TS: Finančná podpora pre špeciálne školy
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Finančná podpora pre špeciálne školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyhlásilo výzvu na predkladanie rozvojových projektov s názvom Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2017 (ďalej len „výzva“).

Výzva je zameraná na špeciálne školy a jej cieľom je zabezpečiť na týchto školách materiálno-technické vybavenie a pre žiakov kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky. Celková výška ministerstvom vyčlenenej sumy pre tento rok je 65 500 eur, pričom v plnej výške je táto suma určená na zlepšovanie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením, pre ktorých nie je možná alebo prospešná školská integrácia.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať zriaďovatelia špeciálnych škôl, s výnimkou materských škôl. Žiadosť je potrebné zaslať spolu s analýzou finančného zabezpečenia projektu na príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja, a to do 10. mája 2017.

Na jeden rozvojový projekt možno poskytnúť najviac 3-tisíc eur, pričom podmienkou je spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb a organizácií podieľajúcich sa na realizácii rozvojového projektu najmenej vo výške 5 % z celkových nákladov na konkrétny rozvojový projekt.

Prihlásené projekty bude posudzovať sedemčlenná výberová komisia na základe piatich kritérií, ako napr. súlad projektu s oblasťami podpory rozvojového programu uvedenými vo výzve, skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy, či prínos pre výchovno-vzdelávací proces školy.

Bližšie informácie môžete nájsť TU.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 12.04.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť