itretisektor | TS: Podpora vzdelávania na stredných školách v nedostatkových odboroch
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

TS: Podpora vzdelávania na stredných školách v nedostatkových odboroch

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyhlásilo za účelom podpory vzdelávania v študijných a učebných odborov stredných škôl s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, výzvu na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu propagácia odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch vzdelávania na rok 2017 (ďalej len „výzva“).

Cieľom výzvy je propagácia zavádzania prvkov duálneho vzdelávania do odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách v spolupráci so zamestnávateľmi, pre ktorých bude príslušná stredná odborná škola pripravovať svojich absolventov a oboznámenie žiakov základných a stredných škôl s možnosťami ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce po ukončení štúdia v systéme duálneho vzdelávania. Vyčlenených v tomto roku na výzvu bolo 20 500 eur.

Oprávneným žiadateľom môže byť zriaďovateľ strednej odbornej školy a zriaďovateľ strednej odbornej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Žiadosti je možné zasielať do 05. mája 2017. Podrobné informácie o výzve môžete nájsť TU.

Ministerstvo ďalej zverejnilo aktualizovaný zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce vo februári 2017 a obsahuje viac ako 40 odborov, napr. mechanik opravár – koľajové vozidlá, elektromechanik – telekomunikačná technika, operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov, chemická informatika, biochemik – výroba piva a sladu, polygraf – grafik, kamenár či diplomovaná všeobecná sestra.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 18.04.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť