itretisektor | TS: Pozvánka na 3. pracovný workshop o financovaní MNO
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Pozvánka na 3. pracovný workshop o financovaní MNO

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pokračuje vo svojich aktivitách dotýkajúcich sa financovania MNO a tak Vás pozýva na posledný, v Bratislave už tretí neformálny workshop v:

Bratislave - 12.05.2017 na Cukrovej 14 o 12:00 do 16:00

zaregistrujte sa tu:

- REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Cieľom týchto workshopov je pozbierať názory, vypočuť si všetky komplikácie, nejasnosti, návrhy a problémy pri rôznych zdrojoch financovania vašich organizácií a aktivít.

Na workshopy sú pozvaní všetci, ktorí sú ochotní aktívnym spôsobom prispieť vlastnými skúsenosťami, poznatkami a nápadmi k zlepšeniu finančného prostredia neziskových organizácií. Cieľom je otvorená komunikáciu všetkých prekážok, s ktorými sa stretávate pri každodennom získavaní verejných či súkromných zdrojov pre vaše organizácie.

Ako prípravu na workshopy si môžte pozrieť predbežnú štruktúru finančných zdrojov pre neziskové organizácie - v tejto štruktúre sa bude diskusia na workshopoch viesť.

Workshopy budú vedené veľmi neformálne, cieľom je otvorená a aktívna diskusia - nie však individuálne poradenstvo, či hľadanie riešení.

V prípade, že si chcete v kľude premyslieť Vaše návrhy a podnety, môžte využiť taktiež pripravený on-line dotazník:

Získané poznatky z workshopov sa budú počas mája 2017 sumarizovať, štruktúrovať a následne na riešenie identifikovaných problémových oblastí sa vytvoria zmiešané pracovné skupiny (verejná správa občianska spoločnosť), do ktorých následne budete pozvaní.

Výsledky workshopov sa budú prezentovať aj 19.05.2017 na Slovensko-českej konferencii o fundraisingu:

http://www.skczfundraising.org/sessions/nespoliehajte-sa-iba-na-jeden-zdroj-prijmov-alebo-co-nas-naucili-stare-mamy

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti


< Späť