itretisektor | TS: Výzva – Projekty regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov z národnostných menšín

TS: Výzva – Projekty regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov z národnostných menšín

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2017 (ďalej len „výzva“).

Vďaka výzve tak môžu byť podporené aktivity škôl zamerané na spolunažívanie detí národnostných menšín s majoritou, smerujúce k spoznávaniu cudzích kultúr, odbúravaniu predsudkov, či výučba regionálnej výchovy.

Do výzvy sa môžu zapojiť základné a stredné školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, a to prostredníctvom svojho zriaďovateľa, ktorý vyplní elektronickú žiadosť uverejnenú TU. Po úspešnom podaní elektronickej žiadosti mu budú zaslané potrebné dokumenty, ktoré musí doručiť odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja. Elektronický systém podávania žiadostí sa uzavrie 03. júna 2017.

Lehota na podanie písomnej žiadosti je 5 pracovných dní od vyplnenia elektronickej žiadosti, pričom rozhodujúcim bude dátum na poštovej pečiatke. Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii regionálneho školstva ministerstva v lehote do 17. júna 2017.

Ministerstvo vyčlenilo tento rok na uvedený projekt 28 000 eur, pričom vybraná škola môže získať na jeho realizáciu až 2 000 eur. Komisia bude pri výbere projektov postupovať podľa kritérií výzvy. Jednou z podmienok pridelenia financií je 5 % spoluúčasť žiadateľa na realizácii projektu.

Podrobnosti o výzve nájdete aj na webovej stránke ministerstva.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 10.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


< Späť