itretisektor | TS: Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre projekty z OP EVS
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre projekty z OP EVS

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre dopytovo-orientované projekty z OP EVS. Úspešní uchádzači budú zaradení do databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Hodnotitelia budú ako prvé posudzovať projekty v rámci práve vyhlásených výziev pre mimovládne neziskové organizácie. Uchádzať sa o pozíciu hodnotiteľov môžu skúsení odborníci tretieho sektora, ktorí svojim odborným vkladom a praktickými skúsenosťami s realizáciou projektov a potrebami spoločnosti pomôžu pri výbere kvalitných projektov.

Jedna osoba môže byť uchádzač v rámci výzvy a zároveň aj hodnotiteľ pri dodržaní pravidla, že nebude hodnotiť projekt, na ktorom je akýmkoľvek spôsobom zainteresovaný v zmysle § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v termíne uzávierky prijímania žiadostí do 12.06.2017.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 15.05.2017

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, www.minv.sk


< Späť