itretisektor | TS: Znovuzavedenie predmetu branná výchova

TS: Znovuzavedenie predmetu branná výchova

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rokuje s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky o najlepšom možnom modeli riešenia výučby brannej výchovy.

Oba rezorty majú snahu posilňovať brannú výchovu na školách kvôli prevencii extrémizmu a v snahe upevniť zdravé posilňovanie vlastenectva. Z týchto dôvodov by sa mal znovu zaviesť samostatný vyučovací predmet branná výchova. Rezort školstva má záujem o podporu vzdelávania obyvateľstva v oblasti bezpečnosti a v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, na posilňovaní vlastenectva, rozvíjaní a skvalitňovaní brannej výchovy aj v rámci už dnes nastaveného systému. Uvedená tematika je totiž v súčasnosti povinnou súčasťou vzdelávania, avšak nie ako samostatný predmet.

Branná výchova sa vyučuje ako prierezová téma Ochrana života a zdravia prostredníctvom predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem vyučovania. Táto téma sa zameriava na vytváranie správnych postojov žiakov, na získanie vedomostí a zručností na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách.

Cieľom cvičení je pripraviť žiakov na život v prostredí, v ktorom sa nachádzajú. Prierezová téma sa zameriava aj na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravných nehôd, či živelných a prírodných katastrof. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci alebo terorizmom.

Na prvom stupni základných škôl sa v rámci vyučovania brannej výchovy organizujú didaktické hry. Na druhom stupni sú to účelové cvičenia (v minulosti „branné cvičenia“), ktoré sa konajú spravidla na jeseň a na jar. Na stredných školách sa žiaci zúčastňujú účelových cvičení a Kurzu na ochranu života a zdravia.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 16.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť