itretisektor | TS: Národný ústav celoživotného vzdelávania pripravil nové workshopy
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Národný ústav celoživotného vzdelávania pripravil nové workshopy

Národný ústav celoživotného vzdelávania pripravuje v rámci Európskeho programu vzdelávania dospelých regionálne workshopy zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií, podnikateľských kompetencií a využívanie dostupných diagnostických nástrojov kariérového poradenstva.

Riešenie problematiky rozvoja kľúčových kompetencií bude hlavnou témou workshopov, ktoré sa budú konať dňa 15.6.2017 v Banskej Bystrici a 16.6.2017 v Trnave.

Problematika rozvoja podnikateľských kompetencií bude cieľom workshopov, ktoré sa budú konať dňa 13.6.2017 v Košiciach, dňa 14.6.2017 v Banskej Bystrici a 15.6.2017 v Trnave.

Spomínané workshopy sú určené pre multiplikátorov vo vzťahu k uvedeným témam, t.j. pre učiteľov, lektorov, kariérnych poradcov a ďalších vzdelávateľov dospelých a zároveň aj pre cieľovú skupinu projektu, ktorou sú nezamestnaní dospelí s nižším stupňom dosiahnutého vzdelania a/alebo s neukončeným základným vzdelaním, ženy vracajúce sa na trh práce po materskej dovolenke, ženy nad 40 a mladí nezamestnaní dospelí.

Viac informácií a možnosť zaregistrovať sa na uvedené workshopy nájdete v priložených informáciach:

Workshop WP4- informácie

Workshop WP3- informácie

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť