itretisektor | TS: Viac hodín dejepisu pre deviatakov
 • Dotačné programy Ministerstva práce

  finančná pomoc pre PO aj FO na humanitárne účely, aktuálna informácia v servisných aktualitách
 • Prečítajte si viac k zmenám zákona o sociálnom poistení

  spracovali sme materiál k zmenám účinným od 6.4.2020, viac v legislatívnej správe.
 • Zriadenie Krízového štábu pre organizácie NO

  na pomoc tretiemu sektoru došlo k zriadeniu Koordinačného krízového štábu pre nezidkové organizácie, viac v mimoriadnej správe.
 • Vláda schválila 9.4. zmeny k sociálnym službám

  už pripravujeme materiál, ktorý čoskoro uverejníme
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 • Žiadne udalosti.

TS: Viac hodín dejepisu pre deviatakov

Od školského roka 2017/2018 pribudne žiakom 9. ročníka základných škôl jedna vyučovacia hodina dejepisu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") schválilo dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu a Rámcovému učebnému plánu vo vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, ktoré budú v najbližších dňoch zverejnené na webovej stránke ministerstva.

Doteraz mali deviataci dve hodiny dejepisu týždenne. Na posilnenie predmetu využijú školy jednu hodinu z disponibilných hodín pri tvorbe školského vzdelávacieho programu.

Posilnenie výučby dejepisu má byť podľa ministerstva krokom, ktorý vytvorí priestor na rozvíjanie kritického myslenia u mladých ľudí predovšetkým formou diskusií, a to aj o nepriaznivých dôsledkoch extrémizmu. Školy budú mať viac možností, napríklad aj na návštevu tematických múzeí.

Vďaka zvýšenej hodinovej dotácii by učitelia dejepisu mali mať vytvorený dostatočný priestor na prebratie dôležitého učiva do hĺbky. Žiakov by zároveň mali upozorniť na historicko-spoločenské súvislosti, vplyv histórie na súčasnosť a na to, že dejepis sa dá učiť zaujímavo s využitím doplnkových materiálov, modernej techniky, exkurzií, historických prameňov či diskusií.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 17.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu s športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk 


< Späť