itretisektor | TS: ŠPÚ predstavil návrhy na zlepšenie výsledkov žiakov v štúdii PISA
 • Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

 • Zmena zákona o športe prijatá NRSR

  pripravujeme článok k popisu zmien, sledujte náš portál.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: ŠPÚ predstavil návrhy na zlepšenie výsledkov žiakov v štúdii PISA

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) v spolupráci s Národným ústavom certifikovaných meraní pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zorganizovali celoslovenskú odbornú konferenciu k výsledkom medzinárodnej štúdie PISA 2015 - Výzvy pre slovenské školstvo.

Pedagógovia zo základných, stredných a vysokých si okrem informácie o plnení vecného a časového plánu opatrení na zlepšenie výsledkov žiakov vypočuli aj konkrétne referáty výskumných a vývojových pracovníkov ŠPÚ. Tie sa týkali čitateľskej gramotnosti, matematiky a reflexie výsledkov štúdie PISA v prírodovedných predmetoch.

ŠPÚ pripravil návrh Národného projektu na nové modely riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu pre základné školy a garantuje aj experimentálne overovania viacerých metód, ktoré rozširujú tvorivé myslenie a bádateľské zručnosti. Ďalej sa pre učiteľov organizuje súťaž v tvorbe nových didaktických návrhov vo vyučovaní, pripravuje sa projekt INTERREG na podporu rozvoja funkčnej gramotnosti a v súčasnosti je na webovej stránke ŠPÚ v skúšobnej prevádzke Metodický portál ako nástroj šírenia príkladov dobrej praxe pre učiteľov.

Za účelom zlepšenia úrovne kritického myslenia žiakov základných a stredných škôl rozširuje ŠPÚ spoluprácu s Ústavom pamäti národa. Na podporu prírodovednej gramotnosti organizuje exkurzie pre učiteľov do Rakúskeho lesoparku Donau-Auen a rovnako pripravuje inovatívne vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí sú kľúčovými aktérmi vytvárania podmienok pre inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 19.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť