itretisektor | TS: Výzva - podpora rozvoja športu

TS: Výzva - podpora rozvoja športu

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2017 (ďalej len „výzva“), ktorého gestorom je splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport.

Dotačný program Podpora rozvoja športu na rok 2017 zahŕňa nasledovné podprogramy:

a) 1. výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi

b) 2. výstavba detských ihrísk

c) 3. výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku

d) 4. nákup športovej výbavy.

Komisie pri rozhodovaní a navrhovaní výšky dotácie posudzujú každú žiadosť jednotlivo a bez identifikácie žiadateľa formou bodového hodnotenia podľa nasledovných kritérií:

a) relevantnosť zámerov a cieľov projektu,

b) kvalita a výnimočnosť projektu,

c) tradícia a kontinuita predloženého projektu,

d) športový a spoločenský význam projektu,

e) cieľové skupiny, na ktoré sa projekt zameriava,

f) reálnosť rozpočtu.

Oprávnenými žiadateľmi o dotácie v rámci všetkých štyroch podprogramov sú:

a) obec,

b) vyšší územný celok,

c) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,

d) právnická osoba zriadená osobitným zákonom,

e) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec; takejto organizácii bude dotácia poskytnutá prostredníctvom zriaďovateľa.

V rámci podprogramu č. 4 sa okrem uvedených oprávnených žiadateľov môže o podporu uchádzať aj:

a) občianske združenie,

b) nadácia,

c) záujmové združenie právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,

d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

e) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky,

f) medzinárodná organizácia registrovaná na území Slovenskej republiky.

Objem vyčlenených finančných prostriedkov je 4 000 000 eur.

Výška alokovaných finančných prostriedkov pre jednotlivé podprogramy je nasledovná:

a) 1. výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi – 2 100 000 eur;

b) 2. výstavba detských ihrísk – 1 200 000 eur;

c) 3. výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku − 300 000 eur;

d) 4. nákup športovej výbavy – 400 000 eur.

Termín predkladania žiadostí je do 31. mája 2017. Podmienkou na uzavretie zmluvy so žiadateľom je absolvovanie semináru „Zvyšovanie právneho povedomia v oblasti verejného obstarávania a prevencie korupcie“. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy je poskytovateľ povinný poukázať finančné prostriedky na účet prijímateľa do 15 pracovných dní odo dňa predloženia výsledkov kontroly verejného obstarávania odborom kontroly verejného obstarávania.

Viac informácií o výzve nájdete TU

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 22.05.2017

Zdroj: Úrad vlády Slovenskej republiky, www.vlada.gov.sk


< Späť