itretisektor | TS: Písané písmo ako základná zručnosť prvákov
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Písané písmo ako základná zručnosť prvákov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky upozorňuje, že prijalo dodatok k inovovanému štátnemu vzdelávaciemu programu, ktorým spresnilo dikciu písania písaným písmom pre žiakov prvých ročníkov prvého stupňa základných škôl. Viaceré mediálne výstupy a vyjadrenia týkajúce sa spojitého písaného písma, ktoré je v dodatku k inovovanému štátnemu vzdelávaciemu programu obsiahnuté, sú však zavádzajúce a neodrážajú aktuálny stav na školách. V praxi sa totiž nič nemení a naďalej bude platiť, že žiaci prvého ročníka si majú osvojiť techniku písania písaného písma. V kompetencii samotnej školy je, či sa bude učiť aj iný typ písma.

Spojitým písaným písmom sa žiaci učia písať v prvom ročníku aj v súčasnosti. Prijatý dodatok len špecifikuje, aký minimálne požadovaný typ písma musia žiaci prvého ročníka základných škôl ovládať. K tomu sú prispôsobené aj šlabikáre, ktoré školy používajú, všetky totiž obsahujú iba vzory písaného písma.

Ak má škola záujem naučiť žiaka písať aj iným typom písma, môže tak urobiť, avšak iný typ písma nemôže byť jediným typom písma, ktoré žiak ovláda. Aj naďalej bude platiť, že používanie písma je na rozhodnutí samotného žiaka. Takýto systém sa uplatňuje aj v iných európskych krajinách.

Rezort školstva stanovil len minimálne základy zručností, ktoré má žiak získať v prvom ročníku v oblasti písania. Rovnaký systém sa uplatňuje aj v ďalších európskych krajinách. Veľký priestor necháva na rozhodnutie samotnej školy a hlavne samotného žiaka a jeho rodičov. Ovládanie písaného spojitého písania teda predstavuje minimálny štandard, ale nijakým spôsobom neobmedzuje využívanie aj iných typov písma.

Štátny vzdelávací program vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania v školách. V požiadavke na vedomosti a zručnosti sa aj dnes uvádza, že žiak vie používať písmená písanej abecedy, pričom sa kladie dôraz na čitateľné písanie písmen písanej abecedy.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 26.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť