itretisektor | TS: Nové možnosti pre výskum a vývoj pre SAV
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Nové možnosti pre výskum a vývoj pre SAV

Vláda Slovenskej republiky schválila dňa 24.05.2017 návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“), ktorý Slovenskej akadémii vied (SAV) prináša nové možnosti pre výskum a vývoj, viaczdrojové financovanie, či efektívnejšiu spoluprácu s podnikateľským sektorom.

Výzvy, pred ktorými dnes SAV stojí, bude môcť napĺňať vďaka novým formám spolupráce s akademickým a podnikateľským sektorom. V neposlednom rade sa otvoria cesty pre viaczdrojové financovanie, ako aj pre motivačnejšie ohodnotenie vedeckých pracovníkov.

Vytvára sa nový typ právnickej osoby, ktorá bude subjektom verejného práva na rozhraní medzi verejnoprávnou inštitúciou a neziskovou organizáciou a ktorej hlavným predmetom činnosti bude výskumná činnosť, zahrňujúca aj zabezpečovanie infraštruktúry výskumu.

Subjekty uskutočňujúce výskumnú a vývojovú činnosť budú mať nové možnosti napĺňania svojho poslania a budú môcť obstáť v konkurencii na národnej i medzinárodnej úrovni. Umožní sa im získavať zdroje na svoju činnosť z nadnárodných projektov, ale aj z podnikateľského prostredia, čo by sa malo prejaviť v zefektívnení prenosu výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Viaczdrojové financovanie prispeje aj k väčšej ekonomickej stabilite týchto inštitúcií, ktoré boli doteraz dotované prostredníctvom štátneho rozpočtu.

Verejné výskumné inštitúcie budú môcť nakladať so svojím majetkom a okrem výskumu budú vykonávať aj iné činnosti, ako napr. zabezpečovanie a správu infraštruktúry výskumu a vývoja, účasť na pedagogickom procese vysokých škôl, ale aj spoluprácu s nimi v oblasti vedy a techniky. Príspevok od štátu budú môcť regulovať podľa skutočne odvedených výkonov a získajú tiež možnosť efektívnejšie odmeňovať vedecko-výskumných pracovníkov za účelom ich motivácie.

Návrh zákona rieši aj doterajšiu nemožnosť príspevkových a rozpočtových organizácii získavať úvery, čím boli znevýhodnené nielen voči slovenským verejným vysokým školám, ale aj voči iným európskym výskumným inštitúciám využívajúcim úverové financovanie na svoju výskumnú činnosť.

Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 01. januára 2018, čo vytvára dostatočný priestor pre SAV na zabezpečenie procesu transformácie jej ústavov k 01. júlu 2018.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 26.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť