itretisektor | TS: Reedície 65 titulov učebníc pre školy
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

TS: Reedície 65 titulov učebníc pre školy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) nakúpilo pre základné a stredné školy nové vydania (reedície) 65 titulov učebníc v celkovej sume 2 190 620,26 eur. Ku každej navyše získalo bezplatne aj licenciu na jej elektronickú verziu.

Digitálne učebnice sú určené pre učiteľov základných a stredných škôl a k dispozícii im budú na edičnom portáli ministerstva už od 01. septembra 2017.

Elektronické verzie učebníc pomôžu učiteľom pri príprave na vyučovanie, či priamo počas vyučovacej hodiny. Rozšírenie učebných metód a postupov s využitím interaktívnej tabule tak umožní pedagógom sprístupniť žiakom informácie aj prostredníctvom vizualizácie učiva.

Medzi digitalizovanými verziami sú okrem šlabikára, matematiky alebo slovenského jazyka k dispozícii napr. aj učebnice Biológia a starostlivosť o zdravie pre 1. ročník študijného odboru sociálno-výchovný pracovník či Hospodárska geografia pre 1. ročník obchodných akadémií. Elektronickú verziu učebnice možno použiť aj pri práci s ilustráciami či textom, resp. pri riešení rôznych cvičení a úloh.

Zoznam učebníc a učebných materiálov nájdete TU

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 29.05.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť