itretisektor | TS: Výzva – podpora komunitných centier

TS: Výzva – podpora komunitných centier

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na výstavbu nových komunitných centier ako aj modernizáciu a rekonštrukciu už existujúcich, a to v obciach, kde žije rómska komunita. Celková vyčlenená suma je 15 807 037 eur.

Výzva je súčasťou prioritnej osi 6 operačného programu, a zameraná je na technickú vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Žiadosti možno v rámci prvého hodnotiaceho kola posielať do konca novembra 2017. O financie môžu žiadať mimovládne organizácie ako aj 919 miest a obcí identifikovaných v Atlase rómskych komunít, no s výnimkou Bratislavského kraja.

Zámerom výzvy je aj prestavba objektov, v ktorých môžu byť následne komunitné centrá zriadené. Projekty bude financovať Európsky fond regionálneho rozvoja, spolufinancované budú aj zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov samotného prijímateľa. Investičné projekty budú klásť dôraz na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov a sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní.

Prvú výzvu zameranú na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier vyhlásil rezort vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre časť OP ĽZ v júli 2016. V prvom kole bolo vtedy predložených 16 žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v sume 3 254 311,56 eur zo zdrojov Európskej únie a schválených bolo sedem projektov. V rámci druhého hodnotiaceho kola bolo predložených 40 žiadostí o NFP a tie sú v súčasnosti v procese schvaľovania.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 29.05.2017

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, www.minv.sk


< Späť