itretisektor | TS: Prvé projekty operačného programu Efektívna verejná správa

TS: Prvé projekty operačného programu Efektívna verejná správa

Projekty financované z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) štartujú. Ide o prvých 12 národných projektov a šesť dopytovo-orientovaných výziev v hodnote 117,2 miliónov eur, čo predstavuje takmer tretinu všetkých financií operačného programu. OP EVS má za cieľ vybudovať pro-klientsky orientovanú verejnú správu reflektujúcu potreby dnešnej doby.

Prvé projekty majú prispieť k zvýšeniu efektivity verejných inštitúcií a k zníženiu záťaže na občana. Jeden z hlavných projektov sa bude sústrediť na to, aby kontakt občana s verejnou správou bol rýchlejší a jednoduchší. Vnútorné procesy verejnej správy sa zmenia tak, aby sa odbúrala prebytočná byrokracia. Významným krokom je aj rozvoj klientskych centier. Na kvalitu týchto služieb sa má v rámci jedného z projektov zbierať spätná väzba priamo od občanov. Na základe jej výsledkov sa budú služby upravovať tak, aby lepšie slúžili potrebám ľudí.

Pre OP EVS sú kľúčové aj projekty v oblasti justície. Projekt rezortu spravodlivosti má odbremeniť súdy a priniesť rýchlejšie rozhodnutia pre občanov. Ďalší projekt má priniesť hodnotenie verejných výdavkov ako aj zvýšenie hodnoty za peniaze z verejných financií. Zlepší sa hospodárenie s verejnými prostriedkami a zvýši sa transparentnosť rozhodovania o rozpočte.

Pre mimovládne neziskové organizácie je pripravených šesť dopytovo-orientovaných výziev v sume 15 miliónov eur. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola je naplánovaná na 21. augusta 2017. O finančnú podporu na svoj projekt môžu žiadať neziskové organizácie, občianske združenia i nadácie. Všetky vyhlásené vyzvania na národné projekty ako aj výzvy pre mimovládky sú zverejnené na webovej stránke riadiaceho orgánu.

Operačný program zaviedol nový prvok v príprave projektov, ktorý zvyšuje ich kvalitu. Ide o tzv. reformný zámer, v ktorom záujemca ukáže, či je jeho návrh opodstatnený, realizovateľný a dostatočne komplexný, a ktorý následne schvaľuje hodnotiaca komisia. Aktuálne je schválených už 26 reformných zámerov, ktoré obsahujú 24 projektov OP EVS a 14 projektov zameraných na rozvoj e-governmentu z operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Všetky predložené, ale aj schválené dokumenty sú pre verejnosť dostupné na webovej stránke riadiaceho orgánu. Operačný program Efektívna verejná správa zverejňuje na svojom webe všetky informácie o pripravovaných projektoch ešte pred samotným spustením procesu na získanie finančných zdrojov z Európskej únie.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 29.05.2017

Zdroj: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, www.minv.sk


< Späť