itretisektor | TS: Súťaž o Európsku značku pre jazyky
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 • Vypracovanie výročnej správy

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok
 • Uložiť výročnú správu

  Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018
 •  
  01.11. - 30.11.2019
  Povinnosť štatutárov neziskových organizácií a neinvestičných fondov predložiť návrh rozpočtu
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Povinnosť občianskych združení zaslať do 31.12.2019 údaje o organizačných jednotkách vzniknutých pred 1.1.2019

TS: Súťaž o Európsku značku pre jazyky

Aj v tomto roku sa môžu učitelia cudzích jazykov zapojiť do súťaže Európska značka pre jazyky.

Ide o jubilejný 15. ročník iniciatívy Európskej komisie na podporu vzdelávania v oblasti cudzích jazykov, jazykov národnostných menšín či jazykov určených osobám so zdravotným znevýhodnením.

Na Slovensku súťaž organizuje z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Národná agentúra programu Erasmus pre vzdelávanie a odbornú prípravu - SAAIC .

Termín elektronického predkladania prihlášok (prostredníctvom emailu) je stanovený na piatok 30. júna 2017 do 24.00 h. Bližšie informácie a podmienky súťaže sú zverejnené na národnej stránke iniciatívy.

V časti „Výzva“ je pod heslom „Výzva 2017“ zverejnená aktuálna dokumentácia, konkrétne znenie Výzvy 2017, formulár Prihlášky 2017, ktorý sa vypĺňa v slovenskom jazyku a Európske priority pre rok 2017.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 02.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť