itretisektor | TS: EK spustí iniciatívy na podporu vzdelávania mladých ľudí

TS: EK spustí iniciatívy na podporu vzdelávania mladých ľudí

Európska komisia prijala v súlade so svojím záväzkom v rámci Investície do európskej mládeže nové iniciatívy týkajúce sa školského a vysokoškolského vzdelávania.

Cieľom Novej stratégie pre vysokokvalitné, inkluzívne vzdelávanie orientované na budúcnosť je napomôcť členským štátom pri poskytovaní vysokokvalitného a inkluzívneho vzdelávania pre všetkých mladých ľudí, tak aby nadobudli vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre participáciu v spoločnosti, dokázali reagovať na nové príležitosti a výzvy, ktoré prinášajú napríklad globalizácia a technologické zmeny,a vedeli sa uplatniť na trhu práce.

Čo sa týka školského vzdelávania, zámerom EK v rámci oznámenia „School development and excellent teaching for a great start in life“ je doplniť aktivity ČŠ v oblasti:

  • Zvyšovania kvality a inkluzívnosti škôl
  • Podpory excelentných učiteľov a riaditeľov škôl
  • Zlepšovania riadenia školských systémov

EK má v úmysle podporovať vzájomné učenia sa, mobility, partnerstvá, lepší zber informácií o osvedčených postupoch, a predstaviť nový podporný mechanizmus pre ČŠ, ktorý by im pomohol pri reformách vzdelávacích systémov.

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 02.06.2017

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, www.minedu.sk


< Späť