itretisektor | TS: Minimálny rozsah zverejňovaných dát o dotáciách
 • Povinnosť občianskych združení existujúcich pred 1.1.2019 zaslať údaje o štatutárnom orgáne do 30.6.2019

  do registra MNO
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

 •  
  01.01. - 31.12.2019
  Od 1.1.2019 zapisovať údaje do registra MNO v rozsahu podľa zákona o registri MNO
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy a športové organizácie majú povinnosť do 30. júna vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok 
  01.06. - 30.06.2019
  Vypracovanie výročnej správy
 • Povinnosť pre športové organizácie, ktoré sú prijímateľom verejných prostriedkov a dve po sebe bezprostredne nasledujúce účtovné obdobia mali príjem zo štátneho rozpočtu viac ako 50.000 Eur 
  01.06. - 30.06.2019
  Povinnosť športových organizácií obsadiť funkciu športového kontrolóra do 30.6. 2019
 • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy majú povinnosť do 15. júla uložiť výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok 
  15.06. - 15.07.2019
  Uložiť výročnú správu
 •  
  01.07. - 31.07.2019
  Povinnosť športových organizácií zverejniť a uložiť výročnú správu v registri účtovných závierok najneskôr do 31.7.2019
 •  
  01.09. - 15.12.2019
  od 1. septembra do 15. decembra je možné zabezpečiť notárske osvedčenie splnenia podmienok na prijatie 2%
 •  
  01.11. - 31.12.2019
  Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod neziskovými organizáciami do 31.12.2019, nadáciami a neinvestičnými fondami, ktoré vznikli do 31.10.2018

TS: Minimálny rozsah zverejňovaných dát o dotáciách

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripája v záujme špecifikácie plnenia úlohy B.21 a B.22 Akčného plánu OGP bližšie informácie:

 • Informácie o poskytnutých verejných zdrojoch zverejňujú iba POSKYTOVATELIA (t.j. nie PRIJÍMATELIA)
 • Informácie o poskytnutých verejných zdrojoch sa zverejňujú na úrovni Orgánov Verejnej Moci (t.j. nie samostatne nižšie organizácie riadené rezortmi)
 • Informácie o poskytnutých príspevkoch z EŠIF, ktoré sú uvedené v ITMS2014 , nie je potrebné do Modulu Dotačných Schém (MDS - data.gov.sk/dotacie) nahrávať, nakoľko tieto budú automaticky prebrané z ITMS2014 .
 • Ak niektoré programy neevidujú svoje dáta v ITMS2014 , tak potom by riadiace orgány mali informácie o týchto programoch nahrať do MDS
 • V prílohe sa nachádza vzorové xls zaktualizované na plnenie úlohy v roku 2017. Vzhľadom na to, že viaceré OVM nám signalizovali, že nami pôvodne zasielaný minimálny rozsah dát, ktoré sú požadované, nie sú schopné v roku 2017 vyexportovať, použijeme tabuľku, ktorú už v minulom roku vypĺňali – rozdiel je v tom, že povinne zverejňované údaje sú označené hviezdičkou – niektoré OVM ich v minulom roku už vyplnili, iné nie. Postup zverejňovania je rovnaký ako vlani – v prílohe je uvedný aj manuál.

V prípade obsahových nejasností kontaktujte Milana Andrejkoviča z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti: Milan.Andrejkovic2@minv.sk.

V prípade technických otázok súvisiacich so zverejňovaním údajov na data.gov.sk/dotacie kontaktujte dátovú kurátorku za Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby p. Silviu Horváthovú elektronicky na silvia.horvathova@nases.gov.sk.

Prílohy:

1. Šablóna na zverejňovanie

2. Šablóna na zverejňovanie - príklad

3. Vytvorenie XML

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 12.06.2017

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, www.minv.sk


< Späť