itretisektor | TS: Minimálny rozsah zverejňovaných dát o dotáciách
  • Zjednodušenie administratívy pre MNO - vyplňte krátky dotazník

    vyplňte nás dotazník, v sekcii \"Výskumný inštitút\" a pomôžte nám získať relevantné podklady.
 

Vyhľadávanie 2%

Kalendár

  • Žiadne udalosti.

TS: Minimálny rozsah zverejňovaných dát o dotáciách

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pripája v záujme špecifikácie plnenia úlohy B.21 a B.22 Akčného plánu OGP bližšie informácie:

  • Informácie o poskytnutých verejných zdrojoch zverejňujú iba POSKYTOVATELIA (t.j. nie PRIJÍMATELIA)
  • Informácie o poskytnutých verejných zdrojoch sa zverejňujú na úrovni Orgánov Verejnej Moci (t.j. nie samostatne nižšie organizácie riadené rezortmi)
  • Informácie o poskytnutých príspevkoch z EŠIF, ktoré sú uvedené v ITMS2014 , nie je potrebné do Modulu Dotačných Schém (MDS - data.gov.sk/dotacie) nahrávať, nakoľko tieto budú automaticky prebrané z ITMS2014 .
  • Ak niektoré programy neevidujú svoje dáta v ITMS2014 , tak potom by riadiace orgány mali informácie o týchto programoch nahrať do MDS
  • V prílohe sa nachádza vzorové xls zaktualizované na plnenie úlohy v roku 2017. Vzhľadom na to, že viaceré OVM nám signalizovali, že nami pôvodne zasielaný minimálny rozsah dát, ktoré sú požadované, nie sú schopné v roku 2017 vyexportovať, použijeme tabuľku, ktorú už v minulom roku vypĺňali – rozdiel je v tom, že povinne zverejňované údaje sú označené hviezdičkou – niektoré OVM ich v minulom roku už vyplnili, iné nie. Postup zverejňovania je rovnaký ako vlani – v prílohe je uvedný aj manuál.

V prípade obsahových nejasností kontaktujte Milana Andrejkoviča z Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti: Milan.Andrejkovic2@minv.sk.

V prípade technických otázok súvisiacich so zverejňovaním údajov na data.gov.sk/dotacie kontaktujte dátovú kurátorku za Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby p. Silviu Horváthovú elektronicky na silvia.horvathova@nases.gov.sk.

Prílohy:

1. Šablóna na zverejňovanie

2. Šablóna na zverejňovanie - príklad

3. Vytvorenie XML

Spracoval: Mgr. Zdenko Podhradský, dňa 12.06.2017

Zdroj: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, www.minv.sk


< Späť